Panna Mária

POSOLSTVÁ STEFANOVI GOBBIMU


Don Stefano Gobbi

Don Stefano Gobbi sa narodil 22. marca 1930 v Taliansku v provincii Como v dedine Dongo, ktoré leží severne od Milana. Za kňaza bol vysvätený v roku 1964. Doktorát z teológie získal na Pápežskej univerzite Lateráne v Ríme. Bol kňazom sekulárneho inštitútu Svätého Pavla v Miláne.

Kľúčová udalosť, ktorá zmenila tok života otca Gobbiho, sa udiala 8. 5. 1972, keď bol na púti vo Fatime v Portugalsku a vo svojom srdci začul hlas Panny Márie. Panna Mária si ho vybrala ako svoj nástroj, aby šíril jej posolstvá po celom svete. Tieto posolstvá, ktoré vo svojom srdci počúval 25 rokov, sú zachytené v knihe "Kňazom, najmilším synom Panny Márie". Don Gobbi vo svojom vnútri počul hlas Panny Márie v celkom normálnom stave - ani v tranze, ani v extáze. Písal postupne za sebou a bez akejkoľvek duševnej námahy, bez premýšľania a bez korigovania.

Z tejto vnútornej inšpirácie vzniklo Mariánske kňazské hnutie (MKH), ktorého úlohou je viesť ľudí k zasväcovaniu sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie - a tieto posolstvá majú pomôcť žiť toto zasvätenie, zakladať Večeradlá modlitby a rozšíriť zmierne pobožnosti v prvé soboty (fatimske soboty). Od r. 1974 sa začali konať prvé Večeradlá modlitby a bratskej lásky medzi kňazmi a laikmi. Postupne sa rozšírili nielen v Európe, ale aj do všetkých častí sveta. Don Gobbi viackrát navštívil všetkých päť kontinentov, aby predsedal oblastným Večeradlám. Medzi členmi hnutia je asi 400 biskupov, vyše 100 000 kňazov a desiatky miliónov laikov na celom svete.

KŇAZOM, NAJMILŠÍM SYNOM PANNY MÁRIE

© MARIÁNSKE KŇAZSKÉ HNUTIE 2000

Prehlasuje sa, že posolstvá, ktoré obsahuje táto kniha, nemusia byť chápané ako slová, ktoré priamo povedala Panna Mária, ale ktoré boli prijaté otcom Štefanom Gobbim vo forme vnútornej inšpirácie.

Nihil obstat:
Vsdp. Štefan Milan
cenzor, č. 81/95 zo dňa 8. 1. 1995

Vsdp. Pavol Majzel, cenzor
č. 711/2000 zo dňa 7. 11. 2000

Imprimatur:
Mons. doc. ThDr. František Tondra, spišský biskup
predseda Konferencie biskupov Slovenska
č. 159/2000 zo dňa 4. 12. 2000


Z citácií z knihy sa dozviete, koho v skutočnosti predstavujú bytosti opísané v Zjavení svätého Jána "veľký červený drak", "šelma podobná leopardovi", "šelma podobná baránkovi", alebo čo doslova znamenajú pojmy ako "číslo šelmy 666", alebo "znak na čele, alebo na ruke".   


Kláštor Le Bouveret, (Vallese, Švajčiarsko), 11. júna 1988 - Sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Veľký odpad

"Na sviatok môjho Nepoškvrneného Srdca tohto mariánskeho roka, mne zasväteného, vás všetkých volám, najmilší synovia, aby ste vošli do nebeskej záhrady, ktorú som pre vás pripravila v týchto bolestných a krvavých chvíľach očisty.

Nastala hodina veľkého odpadu. Uskutočňuje sa to, čo bolo predpovedané vo Svätom Písme, v druhom liste sv. Pavla Solúnčanom. Satanovi, môjmu protivníkovi, sa podarilo podvodom a podlým zvádzaním rozosiať všade bludy vo forme nových a modernejších výkladov pravdy a priviesť mnohých k tomu, že si vedome vybrali život v hriechu, v mylnom presvedčení, že hriech už nie je zlom, ba že je hodnotou a dobrom.

Nastali časy všeobecného zmätku a najväčšieho zmätenia duchov. Zmätok vstúpil do duší a do života premnohých mojich synov.

Tento veľký odpad sa šíri stále viac i vo vnútri Katolíckej cirkvi. Bludy sa vyučujú a rozširujú, kým základné pravdy viery sa popierajú s veľkou ľahkosťou - a to pravdy, ktoré autentický učiteľský úrad Cirkvi vždy hlásal a energicky bránil proti akejkoľvek heretickej úchylke. Biskupské úrady zachovávajú podivné mlčanie a vôbec nereagujú. Keď môj pápež statočne hovorí a opakovane zdôrazňuje pravdy katolíckej viery, nikto ho nepočúva, ba verejne ho kritizujú a vysmievajú sa mu. Je to prefíkaná a diabolská taktika, tajne naočkovaná slobodomurárstvom, ktorá sa dnes používa voči Svätému Otcovi, aby sa zosmiešnila jeho osoba a jeho práca a aby bol jeho učiteľský úrad zbavený účinnosti.

Obeťami veľkého odpadu sú moji synovia, ktorí sa nechávajú často nevedomky vliecť týmto prívalom bludov a zla.

Obeťami veľkého odpadu sú mnohí biskupi, kňazi, rehoľníci i veriaci. V týchto časoch zostane v Katolíckej cirkvi malý zvyšok, ktorý bude verný Kristovi, evanjeliu a celej jeho pravde.

Malý zvyšok vytvorí malé stádo, celé chránené v hlbine môjho Nepoškvrneného Srdca. Toto malé stádo budú tvoriť biskupi, kňazi, rehoľníci a veriaci, ktorí zostanú pevne spojení s pápežom, zhromaždení všetci vo večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca v ustavičnej modlitbe, trvalom obetovaní, v totálnej ponuke seba, aby pripravili bolestnú cestu pre druhý slávny príchod môjho syna Ježiša.

V deň tohto môjho sviatku v mariánskom roku sa obraciam s materinským pozvaním na všetkých, ktorí sa chcú stať členmi malého stáda, aby sa zasvätili môjmu Srdcu, žili v hlbokej vrúcnosti života so mnou a stali sa mojimi statočnými apoštolmi v týchto posledných časoch, lebo prišla chvíľa, keď musí byť moje Nepoškvrnené Srdce oslávené pred tvárou Cirkvi i celého ľudstva."


Rubbio (Vicenza, Taliansko), 15. augusta 1988 - Nanebovzatie Panny Márie a slávnostné zakončenie mariánskeho roka

Mocne som zasiahla

"Najmilší synovia, žite v mojom pokoji. Pozeráte dnes na mňa, ,Ženu odetú slnkom', v deň, keď celá Cirkev uctieva privilégium môjho telesného Nanebovzatia. Môj pápež vybral túto slávnosť, aby oficiálne zakončil obdobie zasvätené mojej úcte mimoriadnym mariánskym rokom, ktorý sa začal na Turíce minulého roku. Aj keď nebol prežívaný podľa očakávania a túžob môjho Nepoškvrneného Srdca, predsa som prijala tento mimoriadny dar, ktorý mi chcel môj pápež priniesť v mene celej Cirkvi.

V tomto mariánskom roku, ktorý dnes prežíva okamih svojho záveru, som mocne zasiahla do života Cirkvi a ľudstva. V tomto mariánskom roku som mohla vykonávať svoju veľkú moc v živote všetkých synov, ktorí sa mi celkom oddali svojím zasvätením môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. V svojej nebeskej záhrade som pripravila mnohé výhonky veľkej svätosti pre novú éru, ktorá je predo dvermi. V tomto mariánskom roku som mocne zasiahla aj do života Cirkvi. Chmúrne sily zla jej stroja úklady zo všetkých strán; temným sprisahaním, zosnovaným slobodomurárstvom prostredníctvom jeho mnohých prívržencov, ktorí sa votreli až do vrcholných pozícií Cirkvi, sa podarilo paralyzovať jej činnosť a uhasiť jej apoštolský zápal. Mnohí, i medzi jej pastiermi, malátnejú v suchopárnosti a vlažnosti, kým táto moja najmilšia dcéra prežíva chvíle svojej agónie. Stojím po boku svojej dcéry Cirkvi, aby som s ňou prežívala bolestné okamihy jej agónie a jej veľkej opustenosti, aby som ochutnala horkosť jej kalicha, aby som s ňou prežívala jej utrpenie a mala účasť na všetkých jej hlbokých ranách.

V tomto mariánskom roku som mocne zasiahla na záchranu tohto úbohého strateného ľudstva. Žiaľ, moja výzva na obrátenie nebola prijatá. Ide sa ďalej po ceste apostázy, vzbury proti Bohu, po ceste hriechu, sociálneho zla, rúhania, nenávisti a nečistoty. vyzvala som teda všetkých synov, ktorí ma poslúchajú a nasledujú, zhromaždiť sa vo večeradlách modlitby a pokánia, aby od Ježiša vyprosili veľký dar jeho božského milosrdenstva. Veľkú útechu zakúsilo moje zarmútené Srdce vidiac, že sa tieto večeradlá všade rozšírili a že sa rozrástli v tomto mariánskom roku počtom i veľkodušnosťou. A pre túto veľkú odpoveď modlitby a pokánia zo strany premnohých mojich detí som mohla od Božej spravodlivosti vymôcť odklad veľkého trestu, ktorý by bol musel postihnúť celé ľudstvo.

Teraz však, zakončením mariánskeho roka, sa uzaviera i doba, ktorú povolil Pán ľudstvu na jeho obrátenie. Ste už na prahu udalostí, ktoré vám boli predpovedané. Preto vás volám, aby ste všetci kráčali cestou Božej milosti a svätosti, čistoty a modlitby, synovskej odovzdanosti a dôvery. Verte mojím slovám a zostávajte v mojom pokoji a v mojom svetle. Len tak môžete osvecovať zem v týchto dňoch hlbokej temnoty. Z tejto svätej hory na vás všetkých pozerám milosrdnými očami a žehnám vás."


Madrid (Španielsko), 29. septembra 1988 - Exercície formou trvalého večeradla so španielskymi kňazmi MKH

Anjelom Cirkvi

"Najmilší synovia, zakončili ste duchovné cvičenia, ktoré ste v týchto dňoch konali formou trvalého večeradla a zišli ste sa zo všetkých kútov Španielska, krajiny, ktorú tak milujem, ktorú môj protivník obzvlášť zasahuje a robí jej úklady.

Prijala som s radosťou hold vašej modlitby, vášho bratstva, vašej lásky. Zo svojho Nepoškvrneného Srdca som dala zostúpiť hojnému dážďu milostí na vás, na duše vám zverené, na Cirkev a na vašu vlasť. Sú troje úklady, ktorými sa dnes satan pokúša vás zviesť, aby vás vzdialil od Ježiša a odo mňa.

- Prvý úklad sa týka vašej vlasti, ktorá sa oficiálne vzdialila z cesty vernosti kresťanským tradíciám a prijala bezbožnícke materialistické ideológie. Tak bol prijatý blud indiferentizmu v politickom a spoločenskom živote a v mene falošnej slobody boli legalizované rozvody, potraty a všetky prostriedky, zabraňujúce životu. Čo kresťanského dnes ostáva vo vašom národe, ktorý bol predsa svetlom celému svetu pre príklady, dané toľkými svätými a toľkými mučeníkmi? Španielsko, vráť sa na cestu obrátenia a svojej veľkej vernosti Kristovi!

- Druhý úklad sa týka Cirkvi, žijúcej vo vašej krajine. Je preniknutá sekularizmom, ktorý obzvlášť zasiahol život mnohých kňazov a rehoľníkov. Je trhaná hlbokým vnútorným rozdelením. Je bitá vo svojich pastieroch, ktorí zo strachu pred kritikou mlčia a nebránia už stádo, zverené im Kristom.

Vám, ktorí ste anjelmi Cirkvi, adresujem dnes trpké výčitky môjho materského Srdca pre nedostatok vašej viery, horlivosti, modlitby a svätosti. Pán od vás žiada účty, ako ste spravovali jeho vinicu a prečo ste dovolili, aby do nej vnikli draví vlci, preoblečení za baránkov a trhali rozdupané a rozprášené stádo.

- Tretí úklad sa týka života mojich detí, zvlášť mládeže, ohrozenej veľkým rozšírením nemravnosti. Žiadam návrat na cestu zásadného obrátenia sa k Pánovi so zachovávaním Božieho Zákona a praktizovaním kresťanských čností, najmä pokánia a lásky. Vôňa vašej čistoty nech znovu zjasňuje vaše prostredie, nabité hrozbami a nebezpečenstvami. Zverte sa do ochrany anjelov strážnych, najmä archanjelov Gabriela, Rafaela a Michala, ktorých sviatok dnes slávite. Tak budete oblečení do čnosti, statočnosti, ktorá je dnes taká potrebná. Uzdravíte sa z hlbokých rán, ktoré vás zasiahli. Najmä vás bude stále ochraňovať svätý Michal v strašnom boji, ktorý v týchto posledných časoch prebieha medzi nebom a zemou. A napokon budete môcť všetci tvoriť časť víťazného vojska, vedeného vašou nebeskou Vojvodkyňou, Ženou odetou slnkom, pre skorý triumf môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete."


Fatima (Portugalsko), 13. októbra 1988 - 71. výročie posledného zjavenia

Otváram vám zapečatenú knihu

"Dnes zakončuješ tu vo Fatime večeradlá, konané v tomto mariánskom roku, s kňazmi a veriacimi môjho Hnutia vo všetkých národoch Európy. Teraz sa moja veľká sieť lásky a záchrany rozprestrela do všetkých končín zeme. Z tohto miesta, kde som sa zjavila ako Žena odetá slnkom, vám oznamujem, že obdobie očisty dosiahlo svoj vrchol, a preto ste povolaní prežívať najbolestnejšie chvíle toho, čo vám bolo predpovedané.

Pán ma k vám posiela splniť úlohu, ktorú mi v týchto vašich časoch zverila Najsvätejšia Trojica. Otváram vám zapečatenú knihu, aby boli odhalené tajomstvá v nej obsiahnuté. Zhromaždila som vás zo všetkých strán a sformovala som vás, aby ste boli pripravení na veľké udalosti, ktoré vás čakajú. Len tak môžete vykonať svoje významné poslanie.

Vo veľkom odpade, ktorý sa všade rozšíril, musíte zostať pevne zakorenení v pravej viere a byť jej statočnými svedkami.

Vo veľkom súžení, ktoré prežívate, sa musíte stať znamením môjho pokoja a mojej materskej ochrany.

Vo veľkom treste, ktorý teraz postihne tento svet, musíte všetkým pomáhať kráčať po ceste dôvery, modlitby, nádeje a synovského odovzdania sa láske vášho nebeského Otca.

Moje svetlo bude stále svietiť, aby oznámilo príchod Ježiša, Kráľa spravodlivosti a pokoja, ktorý všetko obnoví. Z tejto mojej uctievanej svätyne vás žiadam, aby ste prijali moje slovo a verili mojim posolstvám. Otvorte mi brány svojich sŕdc a žite v pokoji a milosti Pánovej. Som Kráľovnou svätého ruženca a všetkým vám žehnám týmto znamením môjho istého víťazstva."


Dongo (Como, Taliansko), 12. novembra 1988 - sv. Jozafáta, mučeníka

Budete prenasledovaní

"Najmilší synovia, ste povolaní k stále väčšiemu utrpeniu, pretože toto je vaša hodina. Ježiš vás volá nasledovať ho cestou Kalvárie. Vidím, aký veľký je kríž, ktorý dnes musíte niesť a som blízko každého z vás so svojou materinskou nehou!

- Nedajte sa ovládnuť skľúčenosťou. Môj protivník vás často zraňuje, používajúc na to osoby dobré a také, ktorým ste mnohými spôsobmi preukázali dobro. Veľakrát použije dokonca i vašich spolubratov.

Prišla doba, ktorú som vám predpovedala, keď kňazov, ktorí ma uctievajú, poslúchajú a nasledujú, vysmievajú, opovrhujú a ponižujú druhí kňazi, ktorí sú predsa tiež synmi mojej materinskej lásky. Preto ste povolaní vojsť do Getsemanskej záhrady s Ježišom, vaším bratom, ktorý vo vás chce znovu prežiť bolestné hodiny svojej vnútornej agónie. Okúste i vy horkosť jeho kalicha a opakujte spolu s ním so synovskou odovzdanosťou: Otče, nie naša, ale tvoja vôľa nech sa stane. Pripravte sa skusovať nevýslovné muky, súc opúšťaní najvernejšími, vysmievaní spolubratmi, opovrhovaní predstavenými, ponižovaní priateľmi, prenasledovaní tými, čo prijali kompromis so svetom a pridali sa k tajnému šíku slobodomurárstva.

- Nedajte sa ovládnuť malomyseľnosťou. Toto je doba odvahy a svedectva. Vaše ústa musia hlásať stále dôraznejšie slová evanjelia a všetky pravdy katolíckej viery. Musíte strhnúť masku akémukoľvek bludu, premáhať podlé úklady, odmietnuť akýkoľvek kompromis s duchom sveta, dávať všetkým príklad svojej vernosti Kristovi a jeho Cirkvi.

Prišla doba, keď ukrižovaného Ježiša musíte milovať a oslavovať. Majte ho stále so sebou a ukazujte ho všetkým ako jediného Spasiteľa a Vykupiteľa. I pre toto vaše perverzné pokolenie niet inej možnosti spásy, než v Ježišovi Kristovi ukrižovanom.

- Nedajte sa ovládnuť strachom. Nastal čas vášho obetovania.

Budete prenasledovaní. Ba tí, ktorí vám kladú prekážky, ktorí vás ohovárajú, vami opovrhujú a vás prenasledujú, budú veriť, že konajú vec milú nebeskému Otcovi a dokonca mne, vašej nepoškvrnenej Matke. To je časťou temnej doby, v ktorej žijete. Lebo teraz vstupujete do najbolestnejšej a najtemnejšej fázy očisty a Cirkev bude skoro otrasená strašným novým prenasledovaním, aké doteraz nepoznala.

Žite v modlitbe. Žite v dôvere. Žite drahocenné hodiny svojej kňazskej obety so mnou, vašou nežnou Matkou, ktorá som vás všetkých zhromaždila v záhrade môjho Nepoškvrneného Srdca, aby som vás priniesla nebeskému Otcovi ako obetu jemu milú, pre spásu sveta."


Dongo (Como, Taliansko), 26. marca 1989 - Veľkonočná nedeľa

V očakávaní jeho slávneho návratu

"Najmilší synovia, žite vo veľkonočnej radosti!

Ježiš Kristus, bičovný, tŕním korunovaný, vysmievaný, privedený na kríž, ukrižovaný a popravený ako zločinec, vstal zmŕtvych! Mocou, ktorú má z prirodzenosti Božskej Osoby, privolal späť zo smrti svoju ľudskú prirodzenosť a v žiare svojej slávy vyšiel víťazne z hrobu.

Vzkriesený Kristus je živý medzi vami. Nebojte sa: On riadi beh ľudských dejín k uskutočneniu vôle nebeského Otca a jeho veľkého plánu spásy.

Vzkriesený Kristus sedí teraz v nebi na svojom tróne slávy po pravici Otca. Jemu je podriadené všetko. Za podnožku jeho nôh budú pokorení a porazení všetci jeho nepriatelia. Od tohto dňa sa ľudské dejiny otvárajú k plnej oslave vzkrieseného Krista. Vzkriesený Kristus sa k vám vráti v oblakoch nebeských, v plnom lesku svojej slávy.

Žite dnes v očakávaní jeho slávneho návratu. Nenechajte sa zastrašiť dočasným triumfom zla a hriechu! Nech vás nezarmucuje terajšie víťazstvo tvrdého odmietania Boha vo svete, vzbury proti jeho zákonu lásky a všeobecnej bezbožnosti. Ani sa nenechajte uchvátiť pochybnosťami a nedôverou pri pohľade na zraňovanú, bitú, ohrozovanú a zrádzanú Cirkev. Veľkonočná radosť nech prevýši každý ľudský dôvod k obave a smútku.

Vzkriesený Kristus je živý medzi vami. Vzkriesený Kristus chce medzi vami obnoviť svoje kráľovstvo, aby sa mu dostávalo slávy od všetkého stvorenia. Žite stále v radosti a pevnej nádeji, v očakávaní jeho slávneho návratu."


Sant' Omero (Teramo, Taliansko), 6. mája 198 - Prvá sobota v mesiaci

Dve krídla veľkého orla

"Moji milovaní synovia, dnes ma uctievate osobitným spôsobom v prvú sobotu tohto mesiaca mája, ktorý ste mi zvlášť zasvätili. Zhromažďujete sa so svojou nebeskou Matkou vo večeradlách bratstva a modlitby. Aká je to útecha, ktorú mi dávate v mojej hlbokej bolesti! Akú radosť spôsobujete môjmu Nepoškvrnenému Srdcu! Lebo skrze vás, ktorí ste mi odpovedali, v celej Cirkvi rozkvitá úcta ku mne.

Tak môžem uplatňovať v týchto vašich časoch veľkú moc, danú mi Najsvätejšou Trojicou, aby som ochromila útok, ktorý môj protivník, červený drak, začal proti mne, chrliac zo svojej tlamy príval vôd, aby ma utopil. Príval vôd tvorí súhrn všetkých nových teologických náuk, ktoré sa snažili zatemniť postavu vašej nebeskej Matky, poprieť moje privilégiá, zmenšiť úctu, zosmiešniť všetkých mojich ctiteľov. Na základe týchto útokov draka sa úcta ku mne zoslabila v týchto rokoch u mnohých veriacich a niekde doslova vymizla.

Vašej nebeskej Matke však prišli na pomoc dve krídla veľkého orla. Veľký orol je Slovo Božie, predovšetkým Slovo obsiahnuté v evanjeliu môjho Syna Ježiša.

Medzi štyrmi evanjeliami orol označuje evanjelium sv. Jána, lebo toto vylieta oveľa vyššie než ostatné, vstupuje do samotného srdca Najsvätejšej Trojice a dôrazne potvrdzuje Božstvo, večnosť a spolupodstatnosť Slova a Božstvo Ježiša Krista.

Dve krídla sú slovo Božie prijaté, milované a opatrované svierou a slovo Božie žité milosťou a láskou.

Dve krídla viery a lásky, t. j. Slovo Božie, ktoré som prijala a žila, mi umožnili vzniesť sa nad príval vôd všetkých proti mne namierených útokov, lebo vyjavili svetu moju pravú veľkosť.

Potom som našla svoje útočište v púšti. Púšť, v ktorej som našla svoj trvalý príbytok, to sú srdcia a duše všetkých detí, ktoré ma prijímajú, počúvajú, celkom sa na mňa spoliehajú a zasväcujú sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. V púšti, v ktorej sa nachádzam, konám dnes svoje najväčšie zázraky. Konám ich v srdci a v duši, to jest v živote všetkých mojich najmenších detí. Tak ich vediem, aby ma nasledovali na ceste viery a lásky, tým že ich privádzam k tomu, aby prijali, milovali a opatrovali Slovo Božie a že im pomáham žiť ho každý deň dôsledne a s odvahou. V tichu a skrytosti, čiže v púšti, v ktorej sa nachádzam, pôsobím mocne, aby deti, ktoré sa mi zasvätili, verili dnes evanjeliu, nechali sa viesť len múdrosťou evanjelia a boli vždy žitým evanjeliom.

To je úloha, ktorú som pripravila pre oddiel, čo som si sformovala vo všetkých častiach sveta svojím Mariánskym kňazským hnutím: Nechať sa niesť mnou na dvoch krídlach veľkého orla, to znamená viery a lásky, a v týchto vašich časoch prijímať s láskou a žiť len Slovo Božie.

Veľké zázraky, ktoré dnes konám v púšti, v ktorej sa nachádzam, sú: Úplne pretvoriť život mojich malých synov, aby sa stali statočnými svedkami viery a žiarivými vzormi svätosti.

Týmto spôsobom v tichu a skrytosti pripravujem denne svoje veľké víťazstvo nad drakom v triumfe môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete."


Svätyňa v Tindari (Sicília, Taliansko), 14. mája 1989 - Turíce

Veľký červený drak

"Milovaní synovia, dnes sa klaniate a vzývate Ducha Svätého, ktorý zostúpil v deň Turíc na apoštolov a učeníkov, zhromaždených so mnou v jeruzalemskom večeradle. Vzývajte ho s dôverou a vytrvalo i v týchto vašich časoch, spojení so mnou vo večeradlách modlitby, rozšírených už vo všetkých častiach zeme.

Svojím Mariánskym kňazským hnutím volám dnes všetkých synov Cirkvi, aby sa spojili v jednom neustálom večeradle modlitby so mnou, vašou nebeskou Matkou. Volám všetkých biskupov, kňazov, rehoľníkov a veriacich!

Moje Nepoškvrnené Srdce je miestom tohto nového, duchovného a univerzálneho večeradla. Do neho musíte vstúpiť svojím úkonom zasvätenia, ktoré vás navždy zveruje mne, aby som mohla spojiť svoj hlas s vašimi hlasmi pri vyprosovaní daru druhých Turíc pre Cirkev a celé ľudstvo.

Jedine Duch Pána môže priviesť ľudstvo späť k dokonalej oslave Boha. Jedine Duch Pána môže obnoviť Cirkev v jase jej jednoty a svätosti. Jedine Duch Pána môže prekonať moc a víťaznú silu veľkého červeného draka, ktorý sa v tomto vašom storočí všade strašným spôsobom odtrhol z reťaze, aby zviedol a oklamal celé ľudstvo.

Veľký červený drak je bezbožnícky komunizmus, ktorý všade rozšíril blud popierania a tvrdošijného odmietania Boha. Veľký červený drak je marxistický ateizmus, ktorý sa predstavuje s desiatimi rohami, to jest s mocou svojich oznamovacích prostriedkov, aby priviedol ľudstvo k neposlúchaniu desiatich Božích prikázaní, a so siedmimi hlavami, na každej z nich je koruna, odznak moci a kráľovskej dôstojnosti. Korunované hlavy označujú národy, v ktorých sa bezbožnícky komunizmus upevnil a kde vládne svojou ideologickou, politickou a vojenskou mocou. Veľkosť draka ukazuje jasne na rozsiahlosť územia, obsadeného neobmedzeným panstvom komunistického ateizmu. Jeho farba je červená, pretože používa vojny a krv ako nástroje svojich mnohých víťazstiev.

Veľkému červenému drakovi sa podarilo v týchto rokoch zmocniť sa ľudstva bludom ateizmu teoretického či praktického, ktorý, žiaľ, zviedol všetky národy zeme. Tak sa podarilo vytvoriť novú civilizáciu bez Boha, materialistickú, egoistickú, poživačnú, vyprahnutú a studenú, nesúcu v sebe zárodky rozkladu a smrti.

Veľký červený drak má diabolský plán odviesť celé ľudstvo od vlády Božej, od oslavy Najsvätejšej Trojice, od plného uskutočnenia Otcovho plánu, ktorý skrz Syna stvoril ľudstvo ku svojej sláve.

Pán ma priodel svojím Svetlom a Duch Svätý svojou božskou mocou, takže sa zjavujem ako veľké znamenie na nebi, Žena odetá slnkom, lebo mám za úlohu vyslobodiť ľudstvo z panstva veľkého červeného draka a priviesť ho celé späť k dokonalej oslave Najsvätejšej Trojice.

Preto si vytváram vo všetkých častiach sveta skupiny svojich najmenších detí a požadujem od nich zasvätenie sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, a tak ich vediem, aby žili len pre slávu Božiu, prostredníctvom viery a lásky a žiarlivo ich sama pestujem vo svojej nebeskej záhrade.

Každodenne sa objavujem pred trónom svojho Pána v hlbokej adorácii, otváram zlatú bránu svojho Nepoškvrneného Srdca a prinášam mu ako obetu vo svojom náručí všetkých týchto mojich synov so slovami: ,Najsvätejšia Božská Trojica, vo chvíli všeobecného popierania teba prinášam ti dar môjho materského zadosťučinenia prostredníctvom všetkých týchto svojich maličkých, ktorých každodenne formujem k tvojej najvyššej oslave.' Tak sa aj dnes z úst detí a nemluvniat dostáva Pánovi dokonalej chvály."


Miláno (Taliansko), 3. júna 1989 - Prvá sobota v mesiaci a sviatokNepoškvrneného Srdca Panny Márie

Šelma podobná leopardovi

"Milovaní synovia, dnes sa zhromažďujete vo večeradlách modlitby k oslave sviatku Nepoškvrneného Srdca vašej nebeskej Matky. Zvolala som vás zo všetkých kútov sveta, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a vy ste odpovedali so synovskou láskou veľkodušne. Už som si vytvorila svoj oddiel zo synov, ktorí prijali moje pozvanie a počuli môj hlas.

Nastal čas, keď moje Nepoškvrnené Srdce musí byť oslávené Cirkvou i celým ľudstvom. V týchto časoch apostázy, očisťovania a veľkého súženia je moje Nepoškvrnené Srdce jediným útočišťom a cestou, ktorá vás vedie k Bohu spásy a pokoja. Predovšetkým sa moje Nepoškvrnené Srdce stáva dnes znamením môjho istého víťazstva vo veľkom zápase, zvádzanom medzi prívržencami veľkého červeného draka a nasledovníkmi Ženy odetej slnkom.

V tomto strašnom boji vystupuje z mora na pomoc drakovi šelma podobná leopardovi. Keď červený drak je marxistický ateizmus, čierna šelma je slobodomurárstvo. Drak sa zjavuje v sile svojej moci; čierna šelma naopak koná v tieni, skrýva sa, utajuje sa, aby sa mohla dostať do každej strany. Laby má medvedie a tlamu leviu, lebo všade pracuje s ľstivosťou a so spoločenskými oznamovacími prostriedkami, t. j. propagandou.

Sedem hláv označuje rôzne slobodomurárske lóže, konajúce všade spôsobom podlým a nebezpečným. Táto čierna šelma má desať rohov a na rohoch desať korún, znamení panstva a kráľovskej moci. Slobodomurárstvo panuje a ovláda celý svet prostredníctvom desiatich rohov. Roh bol vždy nástrojom rozširovania, v biblickom svete bol spôsobom, ako dať viac počuť svoj hlas mocným oznamovacím prostriedkom. Preto oznámil Boh svoju vôľu svojmu ľudu prostredníctvom desiatich rohov, ktoré oznámili jeho Zákon: desať prikázaní. Kto ich prijme a zachováva, ten kráča v živote po ceste Božej vôle, radosti a pokoja. Kto plní vôľu Otca, prijíma slovo jeho Syna a má podiel na vykúpení, ktoré On dokonal. Ježiš dáva dušiam prostredníctvom milosti ten božský život, ktorý nám zaslúžil svojou obetou na Kalvárii.

Milosť vykúpenia je nám udeľovaná prostredníctvom siedmich sviatostí. Milosťou sa do duše zasievajú zárodky nadprirodzeného života, čnosti. Medzi nimi sú najdôležitejšie tri božské čnosti a štyri hlavné: viera, nádej, láska; opatrnosť, statočnosť, spravodlivosť a miernosť. V božskom slnci siedmich darov Ducha Svätého tieto čnosti pučia, rastú, rozvíjajú sa stále viac a vedú duše po svetlej ceste lásky a svätosti.

Úlohou čiernej šelmy, čiže slobodomurárstva, je bojovať podlo a vytrvalo, aby dušiam zabránila ísť po ceste, ktorú ukázal Otec a Syn, a ktorú osvetľujú dary Ducha Svätého.

Ak červený drak sa snaží priviesť celé ľudstvo ku konaniu bez Boha, k popieraniu Boha a šíri preto blud ateizmu, cieľom slobodomurárstva nie je popierať Boha, ale rúhať sa mu.

Šelma otvára tlamu, aby prehlasovala rúhania proti Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho príbytku, aby preklínala všetkých, ktorí prebývajú v nebi.

Najväčším rúhaním je upieranie úcty patriacej len Bohu a jej preukazovanie tvorom a samému satanovi. Hľa prečo v týchto dobách zvrhlého pôsobenia slobodomurárstva sa všade šíria čierne omše a satanský kult.

Okrem toho sa slobodomurárstvo snaží všetkými prostriedkami zabrániť, aby sa duše spasili a tak sa usiluje zmariť Kristovo vykupiteľské dielo. Ak oznamuje Boh svoj Zákon desiatimi prikázaniami, slobodomurárstvo rozširuje všade mocou svojich desiatich rohov zákon celkom odporujúci Zákonu Božiemu.

Na prikázanie Pána: ,Nebudeš mať iného Boha okrem mňa' vytvára iné falošné idoly, ktorým sa dnes premnohí klaňajú.

Na prikázanie Pána: ,Nevezmeš meno Božie nadarmo' odpovedá rúhaním proti Bohu a Kristovi toľkými diabolsky podlými spôsobmi, že až znižuje jeho meno na neslušnú predajnú známku a vyrába svätokrádežné filmy o jeho živote a jeho božskej Osobe.

Na prikázanie: ,Spomni, aby si deň sviatočný svätil' premieňa nedeľu na víkend, na deň športu, zápasov a zábavy.

Na prikázanie: ,Cti otca svojho i matku svoju' stavia nový model rodiny, založený na púhom spolužití, dokonca medzi homosexuálmi.

Na prikaázanie: ,Nezabiješ' sa mu podarilo legalizovať všade potrat, prijať eutanáziu a takmer nechať vymiznúť rešpekt k hodnote ľudského života.

Na prikázanie: ,Nezosmilníš' ospravedlňuje, zvelebuje a propaguje akúkoľvek formu nečistoty, až ospravedlňovanie skutkov proti prírode.

Na prikázanie: ,Nepokradneš' pracuje, aby sa stále viac rozmnožovali krádeže, násilia, zabavovanie majetku a lúpeže.

Na prikázanie: ,Nepreriekneš krivého svedectva' pôsobí, aby sa propagoval stále viac zákon podvodu, lži a dvojtvárnosti.

Na prikázanie: ,Nepožiadaš manželku, nepožiadaš majetok blížneho svojho' klame myseľ a srdce človeka, aby do hĺbky skazilo jeho svedomie.

Týmto spôsobom sú duše vháňané na zlú a zvrhlú cestu neposlušnosti voči Pánovmu Zákonu, sú zavalené hriechom a tak sa im znemožňuje prijať dar milosti a Božieho života.

Proti siedmim čnostiam božským a základným, ktoré sú ovocím života a milosti Božej, stavia slobodomurárstvo šírenie siedmich hlavných hriechov, ktoré sú ovocím trvalého života v stave hriechu. Proti viere stavia pýchu; proti nádeji rozkoš; proti láske lakomstvo; proti opatrnosti hnev; proti statočnosti lenivosť; proti spravodlivosti závisť, proti miernosti nemiernosť.

Kto sa stane obeťou siedmich hlavných hriechov, je postupne privádzaný k tomu, aby odnímal úctu, patriacu jedine Bohu a dal ju falošným božstvám, ktoré sú zosobnením všetkých týchto hriechov. V tom spočíva najväčšie a najstrašnejšie rúhanie.

Hľa, prečo na každej hlave šelmy je napísané bohorúhavé meno. Každá slobodomurárska lóža má za úlohu presadzovať uctievanie iného božstva.

Prvá hlava nesie rúhačský názov pýchy, ktorá sa stavia proti čnosti viery a vedie k preukazovaniu úcty bohu - ľudskému rozumu a namyslenosti, techniky a pokroku. Druhá hlava nesie rúhačský názov smilstva, ktoré sa stavia proti čnosti nádeje a privádza k preukazovaniu úcty bohu sexuality a nečistoty.

Tretia hlava nesie rúhačský názov lakomstva, ktoré sa stavia proti čnosti lásky a rozširuje všade kult boha peňazí.

Štvrtá hlava nesie rúhačský názov hnevu, ktorý sa stavia proti čnosti opatrnosti a privádza k preukazovaniu úcty bohu nesvornosti a rozkolu.

Piata hlava nesie rúhačský názov lenivosti, ktorá sa stavia proti čnosti statočnosti a šíri kult boha strachu, verejnej mienky a vykorisťovania.

Šiesta hlava nesie rúhačský názov závisti, ktorá sa stavia proti čnosti spravodlivosti a vedie k preukazovaniu úcty božstvu násilia a vojny.

Siedma hlava nesie rúhačský názov nemiernosti, ktorá sa stavia proti čnosti miernosti a vedie k preukazovaniu úcty kultu tak veľmi zvelebovaného božstva poživačnosti, materializmu a rozkoše.

Úlohou slobodomurárskych lóží je pracovať denne s veľkou ľstivosťou, aby všade priviedli ľudstvo k pohŕdaniu svätým zákonom Božím, k otvorenej opozícii voči desiatim Božím prikázaniam, k odopieraniu úcty, patriacej jedine Bohu a jej preukazovaniu falošným idolom, zvelebovaným a uctievaným stále väčším množstvom ľudí: rozumu, telu, peniazom, nesvornosti, moci, násiliu, rozkoši. Tak sú duše uvrhované do temného otroctva zla, neresti a hriechu, a v okamihu smrti a Božieho súdu do jazera večného ohňa, ktorým je peklo.

Teraz chápete, ako v týchto časoch, proti hroznému útoku čiernej šelmy, t.j. slobodomurárstva, sa moje Nepoškvrnené Srdce stáva vašim útočišťom a istou cestou k Bohu.

V mojom Nepoškvrnenom Srdci sa črtá taktika, uplatňovaná vašou nebeskou Matkou, ako čeliť a zvíťaziť nad podlými špekuláciami čiernej šelmy. Preto formujem všetky svoje deti, aby zachovávali desatoro Božích prikázaní, aby do písmena žili evanjelium, aby pristupovali často ku sviatostiam zmierenia a eucharistickému prijímaniu ako nutnej pomoci k životu v milosti Božej, aby sa mocne cvičili v čnostiach, a tak neustále kráčali po ceste dobra, lásky, čistoty a svätosti.

Tak používam vás, mojich malých synov, ktorí ste sa mi zasvätili, aby som odhalila všetky podlé úklady, nastrojené vám čiernou šelmou a zneškodnila konečný mohutný útok, ktorý dnes slobodomurárstvo rozpútalo proti Kristovi a jeho Cirkvi. A nakoniec najmä v najväčšej porážke slobodomurárstva sa zjaví v celom svojom jase triumf môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete."


Dongo (Como, Taliansko), 13. júna 1989 - Výročie druhého fatimského zjavenia

Šelma podobná Baránkovi

"Milovaní synovia, dnes si pripomínate moje druhé zjavenie v chudobnej Cova da Iria 13. júna 1917. Už vtedy som vám predpovedala, čo prežívate v týchto časoch. Oznámila som vám veľký zápas medzi mnou, Ženou odetou slnkom a veľkým červeným drakom, ktorý priviedol ľudstvo k životu bez Boha. Predpovedala som vám podlé a temné dielo, vykonávané slobodomurárstvom, aby vás vzdialilo od zachovávania Božieho Zákona a urobilo vás obeťami hriechu a neresti. Predovšetkým som vás chcela ako Matka upozorniť na veľké nebezpečenstvo, ktoré dnes hrozí Cirkvi i v mnohých diabolských útokoch proti nej, aby ju zničili. K dosiahnutiu tohto cieľa prichádza čiernej šelme vystupujúcej z mora na pomoc zo zeme šelma, ktorá má dva rohy, podobne ako Baránok.

Baránok bol vo Svätom písme vždy symbolom obety. V noci exodu je obetovaný baránok a jeho krvou sú potreté veraje židovských domov, aby boli uchránení trestu, ktorý postihne všetkých Egypťanov. Židovská Veľká noc pripomína každoročne túto udalosť obetovaním baránka, ktorý je zabitý a zjedený.

Na Kalvárii sa Ježiš Kristus obetuje za spásu ľudstva. On sám sa číní našou Paschou a stáva sa pravým Baránkom Božím, ktorý sníma všetky hriechy sveta.

Šelma má na hlave dva rohy, podobne ako Baránok. So symbolom obety je úzko spätý symbol kňazstva - dva rohy. Pokrývku hlavy s dvoma rohmi nosil v Starom zákone veľkňaz. Mitru - s dvoma rohmi - nosia biskupi Cirkvi na označenie plnosti svojho kňazstva.

Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma, podobná Baránkovi, označuje slobodomurárstvo, ktoré preniká do vnútra Cirkvi, to jest cirkevné slobodomurárstvo, ktoré sa rozšírilo zvlášť medzi členmi hierarchie.

Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo Fatime, ked som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi.

Ak je úlohou slobodomurárstva strhávať duše do zatratenia tým, že ich vedie k uctievaniu falošných božstiev, cieľom cirkevného slobodomurárstva je dokonca zničiť Krista a jeho Cirkev vytvorením nového idolu, t.j. falošného Krista a falošnej Cirkvi.

- Ježiš Kristus je Syn Boha živého, je vtelené Slovo, je pravý Boh a pravý človek, pretože vo svojej božskej Osobe spája prirodzenosť ľudskú a prirodzenosť božskú. Ježiš dal v evanjeliu o sebe najúplnejšiu definíciu slovami: Ja som Pravda, Cesta a Život.

- Ježiš je Pravda, lebo nám zjavuje Otca, hovorí nám svoje konečné Slovo, privádza k dokonalému naplneniu celé Božie Zjavenie.

- Ježiš je Život, lebo nám daruje ten istý Božský život prostredníctvom milosti, vykúpením ním zaslúženým a ustanovuje sviatosti ako účinné prostriedky, ktoré udeľujú milosť.

- Ježiš je Cesta, ktorá vedie k Otcovi skrze evanjelium, ktoré nám dal ako cestu, po ktorej máme ísť, aby sme došli k spáse.

- Ježiš je Pravda, lebo on, - živé Slovo - je prameňom a pečaťou celého Božieho Zjavenia. A teda cirkevné slobodomurárstvo pracuje na zatemňovaní jeho božského Slova prirodzenými rozumovými výkladmi a v snahe urobiť ho pochopiteľnejším a prijateľnejším zbavuje ho všetkého nadprirodzeného obsahu.

Tak sa šíria bludy na všetkých stranách samotnej Katolíckej cirkvi. V dôsledku šírenia týchto bludov sa dnes mnohí vzďaľujú od pravej viery a dávajú tak zapravdu môjmu proroctvu vo Fatime: Prídu časy, keď mnohí stratia pravú vieru. Strata viery je odpadlíctvo. Cirkevné slobodomurárstvo pracuje podlo a diabolsky, aby všetkých priviedlo k odpadu.

- Ježiš je život, lebo dáva milosť. Cieľom cirkevného slobodomurárstva je ospravedlňovať hriech a predstavovať ho nie ako zlo, ale ako hodnotu a dobro. Tak je radno dopúšťať sa ho ako spôsobu uspokojovania potrieb vlastnej prirodzenosti a ničí sa tak koreň, z ktorého sa môže zrodiť ľútosť a vyhlasuje sa, že vyznávať hriech už nie je nutné.

Zhubným ovocím tejto zlorečenej rakoviny, rozlezenej v celej Cirkvi, je všade vymiznutie individuálnej spovedi. Duše sú vedené k životu v hriechu, odmietajúc dar Života, venovaný nám Ježišom.

- Ježiš je Cesta, vedúca k Otcovi skrze evanjelium. Cirkevné slobodomurárstvo podporuje exegézy, ktoré mu dávajú racionalistický a prirodzený výklad aplikáciou rozličných literárnych žánrov, takže je v každej svojej časti roztrhané.

Nakoniec sa dospeje k popretiu historickej skutočnosti zázrakov a Kristovho vzkriesenia a spochybní sa samotné božstvo Ježišovo a jeho vykupiteľské poslanie.

- Potom, keď zničia historického Krista, šelma s dvoma rohmi podobná Baránkovi, sa snaží zničiť mystického Krista, ktorým je Cirkev. - Cirkev, ustanovená Kristom, je jediná: svätá, katolícka, apoštolská, jedna, založená na Petrovi. Ako Ježiš, tak i Cirkev ním založená, tvoriaca jeho mystické telo, je Pravda, Život a Cesta.

- Cirkev je Pravda, lebo jej jedinej Kristus zveril úlohu chrániť v celistvosti celý poklad viery. Zveril ho hierarchickej Cirkvi, t. j. pápežovi a biskupom s ním spojeným. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží túto skutočnosť zničiť falošným ekumenizmom, vedúcim k prijatiu všetkých kresťanských cirkví tvrdením, že každá z nich má časť pravdy. Zaoberá sa plánom založiť jednu ekumenickú univerzálnu cirkev, vytvorenú splynutím všetkých kresťanských vyznaní, medzi nimi Cirkvi katolíckej.

- Cirkev je Život, lebo dáva milosť a len ona má účinné prostriedky milosti - sedem sviatostí. Zvlášť ona je život, lebo jej jedinej bola daná moc plodiť Eucharistiu prostredníctvom služobného a hierarchického kňazstva. Ježiš Kristus je v Eucharistii skutočne prítomný so svojím osláveným telom a svojím božstvom. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží premnohými podlými spôsobmi napadnúť úctu Cirkvi ku sviatosti Eucharistie. Oceňuje u nej len aspekt Večere, smeruje k minimalizovaniu jej sviatostnej hodnoty, snaží sa poprieť skutočnú osobnú prítomnosť Ježišovu v konsekrovaných hostiách. Preto boli postupne potlačené všetky vonkajšie znaky, ktoré sú ukazovateľmi viery v skutočnú prítomnosť Ježišovu v Eucharistii, ako je pokľaknutie, verejné adoračné hodiny, úctyhodný zvyk obklopovať svätostánok svetlami a kvetmi.

- Cirkev je Cesta, lebo vedie k Otcovi skrze Syna v Duchu Svätom po ceste dokonalej jednoty. Ako Otec a Syn sú jedno, tak musíte byť jedno medzi sebou. Ježiš chcel, aby jeho Cirkev bola znamením a nástrojom jednoty celého ľudského pokolenia. Cirkev má silu udržať si jednotu, lebo bola založená na uholnom kameni svojej jednoty: Petrovi a pápežovi, ktorý nasleduje Petrovu charizmu. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží teda zničiť základ jednoty Cirkvi podlým a úkladným útokom proti pápežovi. Zosnová vzburu rozporov a odporu voči pápežovi, podporuje a odmeňuje tých, ktorí ho hanobia a odopierajú mu poslušnosť, podporuje kritiky a opozície biskupov a teológov. Týmto spôsobom sa búra samotný základ jej jednoty, a tak sa Cirkev stále viac trhá a rozdeľuje.

- Milovaní synovia, pozvala som vás, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a vstúpili do tohto môjho materského útočišťa predovšetkým preto, aby ste boli ušetrení a uchránení týchto hrozných úkladov. Preto som vás v zásvätnom akte môjho Hnutia nabádala, aby ste sa zriekli akejkoľvek túžby po kariére. Tak môžete uniknúť najsilnejšiemu a najnebezpečnejšiemu úkladu, ktorý používa slobodomurárstvo, aby ku svojej tajnej sekte pridružilo mnoho mojích milovaných synov.

Vediem vás k veľkej láske k Ježišovi - Pravde - tým, že z vás robím statočných svedkov viery. Vediem vás k Ježišovi - Životu - privádzajúc vás k veľkej svätosti. K Ježišovi - Ceste - žiadajúc od vás, aby ste boli v živote jedine žitým a do písmena hlásaným evanjeliom.

Vediem vás k najväčšej láske k Cirkvi.

- Učím vás milovť Cirkev - Pravdu - činiac z vás statočných hlásateľov všetkých právd katolíckej viery, keď sa zároveň mocne a odvážne staviate proti všetkým bludom.

- Činím z vás služobníkov Cirkvi - Života - pomáhajúc vám, aby ste boli kňazmi vernými a svätými. Buďte vždy pripravení k potrebám duší, buďte s veľkorysým sebazaprením ochotní poslúžiť sviatosťou zmierenia a buďte planúcim ohňom lásky a horlivosti k Ježišovi, prítomnému v Eucharistii. Nech sa do vašich kostolov vrátia časté hodiny verejnej adorácie a zmierenia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

- Pretváram vás v svedkov Cirkvi - Cesty - a činím z vás drahocenné nástroje jej jednoty. Preto som vám dala ako druhý záväzok svojho Hnutia obzvláštnu jednotu s pápežom. Skrz vašu lásku a vernosť znova v plnom lesku zažiari Boží plán dokonalej jednoty Cirkvi.

Tak proti temnej sile dnešného slobodomurárstva, usilujúceho sa zničiť Krista a jeho Cirkev, staviam mohutnú žiaru môjho verného kňazského šíku, aby Krista všetci milovali, poslúchali a nasledovali a jeho Cirkev aby bola stále viac milovaná, bránená a posväcovaná. V tomto predovšetkým spočíva víťazstvo Ženy odetej slnkom a moje Nepoškvrnené Srdce dosahuje svoj najžiarivejší triumf."


Miláno (Taliansko), 17. júna 1989 - sobota

Číslo šelmy: 666

"Najmilší synovia, teraz chápete plán vašej nebeskej Matky, Ženy odetej slnkom, ktorá bojuje so svojím šíkom veľký boj proti všetkým silám zla, aby dosiahla víťazstvo v dokonalej oslave Najsvätejšej Trojice.

So mnou, moji malí, bojujete proti drakovi, ktorý sa snaží postaviť celé ľudstvo proti Bohu. So mnou, moji synovia, bojujete proti čiernej šelme, slobodomurárstvu, ktoré chce priviesť duše k zatrateniu. So mnou, moji synovia, bojujete proti šelme podobnej Baránkovi - slobodomurárstvu, ktoré preniklo do vnútra cirkevného života, aby zničilo Krista a jeho Cirkev. Aby dosiahlo tento cieľ, chce vytvoriť nový idol, to jest falošného Krista a falošnú cirkev.

- Cirkevné slobodomurárstvo dostáva príkazy a moc od rôznych slobodomurárskych lóží a pracuje, aby tajne priviedlo všetkých k tomu, aby sa stali členmi týchto tajných siekt. Tak podpichuje ctižiadostivých vyhliadkou na ľahkú kariéru; baživých po peniazoch zahŕňa majetkom; svojim členom pomáha, aby boli prví a zaujímali najdôležitejšie miesta, zároveň vytláča na okraj podlo ale tvrdo všetkých tých, ktorí sa odmietajú podieľať na jeho pláne. Vskutku, šelma podobná Baránkovi, vykonáva všetku moc prvej šelmy v jej prítomnosti a zem i jej obyvateľov núti klaňať sa prvej šelme. Ba cirkevné slobodomurárstvo dochádza až k tomu, že stavia sochu na počesť šelmy a núti všetkých tejto soche sa klaňať.

- Ale podľa prvého prikázania svätého Zákona Pánovho sa máme klaňať jedine BOHU a jemu jedinému vzdávať všetku úctu.

Tak sa BOH nahrádza mocným, silným, panovačným IDOLOM. Idolom tak mocným, že je schopný poslať na smrť všetkých tých, čo sa neklaňajú soche šelmy. Idolom takým mocným a panovačným, že zariadi, aby všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, dostali na pravú ruku alebo na čelo znak a aby nikto nemohol kupovať alebo predávať, ak nemá taký znak, to jest meno šelmy alebo číslo jej mena. Táto veľká modla, postavená preto, aby sa jej všetci klaňali a jej slúžili, ako som vám už zjavila v predošlom posolstve, je falošný Kristus a falošná cirkev. Aké však má meno?

- V 13. kapitole Apokalypsy je napísané: ,V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, je to číslo človeka a jeho číslo je 666.' Rozumom, osvieteným svetlom Božej múdrosti, sa podarí rozlúštiť z čísla 666 meno človeka a toto meno ukázané tým číslom je meno Antikrista. Lucifer, starý had, diabol alebo satan, červený drak, sa stáva v týchto posledných časoch Antikristom.

Už apoštol Ján tvrdil, že každý, kto popiera, že Ježiš Kristus je Boh, je Antikrist. Socha alebo modla, postavená ku cti šelmy, aby sa jej klaňali všetci ľudia, je Antikrist. Počítajte teraz jeho číslo 666, aby ste pochopili, ako označuje meno jedného človeka.

Číslo 333 označuje Božstvo. Lucifer sa stavia do vzbury proti Bohu z pýchy, pretože chce stáť vyššie ako Boh. 333 je číslo, ktoré označuje tajomstvo Boha. Ten, kto sa chce postaviť vyššie ako Boh, nesie znamenie 666. Toto číslo ukazuje teda meno Lucifera, satana, to jest toho, kto sa stavia proti Kristovi, Antikrista.

Číslo 333 uvedené jedenkrát, to jest po prvé, vyjadruje tajomstvo jednoty Božej.

Číslo 333 uvedené dvakrát, to jest po druhé, ukazuje dve prirodzenosti, božskú a ľudskú, spojenú v božskej osobe Ježiša Krista.

Číslo 333 uvedené trikrát, to jest po tretie, označuje tajomstvo troch Božských Osôb, teda vyjadruje tajomstvo Najsvätejšej Trojice.

Tak číslo 333, vyjadrené jedenkrát, dvakrát a trikrát, vyjadruje hlavné tajomstvá katolíckej viery, ktoré sú:

1. Jedinosť a trojjedinosť Boha;

2. vtelenie, utrpenie, smrť a vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista.

Ak je 333 číslom ukazujúcim Božstvo, potom ten, kto sa chce postaviť nad samého Boha, je označený číslom 666.

Číslo 666 ukázané jedenkrát, to jest po prvé, udáva rok 666, šesťstošesťdesiatšesť. V tomto historickom období sa Antikrist zjavuje skrz islam, popierajúci priamo tajomstvo Božskej Trojice a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista. Islamizmus svojou vojenskou silou vyčíňa všade a ničí všetky staré kresťanské komunity, vpadá do Európy a len mojím materským mimoriadnym zásahom, mocne vyprosovaným Svätým Otcom, sa mu nepodarí zničiť úplne kresťanstvo.

Číslo 666 ukázané dvakrát, to jest po druhé, udáva rok 1332, tisíctristotridsaťdva. V tomto historickom období sa Antikrist prejavuje radikálnym útokom na vieru v Slovo Božie. Prostredníctvom filozofov, začínajúcich prikladať výnimočnú cenu vede a potom rozumu, sa postupne smeruje k stanoveniu jediného kritéria pravdy, a tým je ľudský rozum. Rodia sa veľké filozofické bludy, pokračujúce cez storočia až do vašich dní. Prehnaná dôležitosť prisudzovaná rozumu ako jedinému, výlučnému kritériu pravdy nutne vedie k zničeniu viery v Slovo Božie. Vskutku protestantskou reformou sa zavrhuje tradícia, ústne podanie, ako prameň Božieho zjavenia a uznáva sa jedine Sväté písmo. Avšak i to musí byť vysvetľované len rozumom a tvrdošijne sa odmieta autentické Magistérium hierarchickej Cirkvi, ktorú Kristus poveril chrániť poklad viery. Každý má voľnosť čítať a chápať Sväté písmo podľa svojho osobného výkladu. Týmto spôsobom sa ničí viera v Slovo Božie. Dielom Antikrista je v tomto historickom období rozdelenie Cirkvi a následné vytváranie nových a mnohých kresťanských vyznaní, ktoré pozvoľna privádzajú ku stále rozsiahlejšej strate viery v Slovo Božie.

Číslo 666 ukázané trikrát, to jest po tretie, udáva rok 1998, tisicdeväťstodeväťdesiatosem. V tomto historickom období sa podarí slobodomurárstvu za pomoci slobodomurárstva cirkevného uskutočniť svoj veľký zámer: Vytvoriť modlu a postaviť ju na miesto Krista a jeho Cirkvi. Falošného Krista a falošnú cirkev. Socha, postavená na počesť prvej šelmy, aby sa jej klaňali všetci obyvatelia zeme, a ktorá poznačí svojim znakom všetkých, ktorí budú chcieť kupovať alebo predávať, je socha Antikrista. Tak ste sa dostali na vrchol očisty, veľkého súženia a apostázy - odpadu. Odpad bude všeobecný, lebo takmer všetci pôjdu za falošným Kristom a falošnou cirkvou. Vtedy sa otvorí brána a objaví sa človek alebo sama osoba Antikrista!

Hľa, milovaní synovia, prečo som vás chcela poučiť o stránkach Apokalypsy, vzťahujúcich sa na dobu, v ktorej žijete. Aby ste boli so mnou pripravení na najbolestnejší, rozhodný úsek veľkého zápasu, prebiehajúceho medzi vašou nebeskou Matkou a všetkými silami zla, pustenými z reťaze.

Odvahu! Buďte silní, moje malé deti! Vám v týchto ťažkých rokoch patrí úloha zostať vernými Kristovi a jeho Cirkvi a znášať nepriateľstvá, zápasy a prenasledovanie. Ste drahocennou časťou malého stáda, ktoré má za úlohu bojovať a nakoniec premôcť mocnou silou Antikrista. Všetkých si vás pripravujem, ochraňujem a žehnám!"


Valdragone di San Marino, 28. júna 1989 - Duchovné cvičenia vo forme večeradlas kňazmi MKH z Ameriky a Európy

Uchovávajte Ježišovo svedectvo

"Milovaní synovia, s akou láskou na vás pozerám a ako potešujete moje zarmútené Srdce týmto vaším trvalým večeradlom, ktoré tu opakuje skutočnosť jeruzalemského večeradla. Zhromažďujete sa pri ustavičnej, intenzívnej modlitbe, konanej so mnou. Aká milá mi je modlitba Liturgie hodín, celý ruženec, ktorý sa modlíte, eucharistická adorácia, slávnostná koncelebrácia svätej omše, formujúca srdce celého večeradla.

Zhromažďujete sa ako bratia, ktorí sa milujú a pomáhajú si znášať ťarchu ťažkostí, s ktorými sa stretávate. Každodenne obnovujete svoj úkon zasvätenia môjmu Nepoškvrnenému Srdcu v rozličných jazykoch, a tak sa skutočne pripájate ku všetkým svojim bratom môjho Hnutia, rozosiatym vo všetkých častiach sveta. Ste časťou môjho oddielu. Ste drahocenným podielom môjho materského dedičstva.

Vy ste držiteľmi Ježišovho svedectva a zachovávate Božie prikázania. Satan proti vám zúri, pretože tvoríte moju pätu, najslabšiu a nakrehkejšiu časť mňa samej, a preto, že ste mojím pokolením. Kladie vám dnes mocné úklady a zúri proti vám všetkými druhmi pokušení a prenasledovaní.

Zostaňte pokojní. Majte vo mňa dôveru. Toto sú časy boja a vy musíte bojovať za moje víťazstvo. Preto vás dnes volám, aby ste všetci boli držiteľmi Ježišovho svedectva.

Buďte držiteľmi Ježišovho svedectva v týchto časoch očisty, aby ste kráčali cestou vernosti Kristovi a jeho Cirkvi a stále väčšej svätosti. Tak zostanete v bezpečí a pokoji, v dôvere a synovskej oddanosti ku mne.

Buďte držiteľmi Ježišovho svedectva v týchto časoch odpadu, aby ste boli silnými a statočnými svedkami viery. Preto vás vyzývam, aby ste sa stále viac primkli k pápežovi a podporovali ho svojou modlitbou a svojou láskou a aby ste prijímali a šírili jeho Magistérium, tak ukážete dušiam bezpečnú cestu, ako vytrvať v pravej viere.

Uchovávajte Ježišovo svedectvo v tejto dobe veľkého súženia. Nastali dni, predpovedané evanjeliom a Apokalypsou. Sily zla, spojené mocou toho, ktorý stojí proti Kristovi, budú konať veľké zázraky na nebi i na zemi, aby zviedli veľkú časť ľudstva. Vy zostaňte pevní vo svojom hrdinskom svedectve Ježišovi a bojujte so mnou proti mocnej sile toho, ktorý sa prejavuje ako nepriateľ Krista. Nakoniec sa budete môcť s radosťou kochať mojím veľkým víťazstvom v slávnom Kristovom triumfe.

Žehnám vás všetkých s vašimi drahými, žehnám duše vám zverené, žehnám vašu kňazskú službu a beriem do svojich rúk všetky dobré úmysly, ktoré nosíte v srdci."


Rubbio (Vicenza, Taliansko) 15. augusta 1989 - Sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Tu sa musí ukázať vytrvalosť svätých

"Dnes pozeráte na mňa, vašu nebeskú Matku, v žiare môjho osláveného tela, vzatého s mojou dušou do nebeskej slávy. Som Žena odetá slnkom. Som vaša nebeská Vojvodkyňa. Som Kráľovná všetkých svätých.

Pozerajte na mňa ako na znamenie bezpečnej nádeje a útechy v týchto časoch očisty, odpadu a veľkého súženia. Nastal čas boja najväčšieho víťazstva draka, šelmy prichádzajúcej z mora a šelmy prichádzajúcej zo zeme.

Je to doba, v ktorej sa buduje civilizácia bez Boha a celé ľudstvo je vedené žiť bez neho.

Je to doba, v ktorej satan a diabolské sily sa dávajú uctievať stále väčším počtom ľudí, a tak sa stále viac rozširuje satanský kult, sekty a čierne omše.

Je to doba, v ktorej sa buduje modla, aby sa postavila na miesto pravého Boha a pravej Cirkvi, a táto modla je falošný Kristus a falošná cirkev.

Je to doba, v ktorej všetci nasledovníci tejto modly budú poznačení jej znakom na čele a na ruke.

Je to doba, v ktorej verní nasledovníci Baránka budú vytláčaní na okraj spoločnosti, budú vystavovaní prenasledovaniu, žalárom a smrti.

Je to doba vašej vytrvalosti. Tu sa musí ukázať vytrvalosť svätých. - Tu sa musí ukázať vytrvalosť tých, ktorí patria Pánovi, zachovávajú Božie prikázania a zostávajú verní Ježišovi.

- Tu sa musí ukázať vytrvalosť tých, ktorí budú prenasledovaní a vedení na mučenícku smrť, lebo sú blažení tí, čo v Pánovi umierajú, nájdu odpočinok od svojich námah a ich dobré skutky ich sprevádzajú.

- Tu sa musí ukázať vytrvalosť tých, ktorí sa neklaňajú šelme a nenechajú sa poznačiť jej diabolským znakom. Ktorí však sa budú klaňať šelme a jej soche a obdržia jej znak na čelo a rameno, tí budú piť víno Božieho hnevu, naliate do kalicha jeho strašného trestu a budú mučení ohňom a sírou v prítomnosti Baránka a svätých anjelov.

- Tu sa musí ukázať vytrvalosť tých, ktorí nesú na čele napísané meno Baránka a meno jeho Otca, lebo nezradili svojho Boha, v ich rečiach nebolo nikdy lži a nasledujú Baránka, kamkoľvek ide.

- Tu sa musí ukázať vytrvalosť všetkých mojich malých detí, ktoré volám zasvätiť sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby so mnou prežívali záverečné fázy boja a pádu Babylonu, keď bude z vinice zeme zobratá úroda a hrozno bude hodené do lisu, predstavujúceho veľký Boží trest.

Preto vás dnes volám pozerať sa na mňa, vašu nebeskú Matku v žiare môjho osláveného tela, aby vás moje svetlo osvetľovalo, moje Nepoškvrnené Srdce vás do seba uzatváralo a moja materská láska vás podopierala, aby ste boli v tejto dobe odvážnymi svedkami vytrvalosti pred tvárou Cirkvi a celého ľudstva."


Dongo (Como, Taliansko), 8. septembra 1989 - Narodenie Panny Márie

Znak na čele a na ruke

"Dnes je sviatok narodenia Vašej nebeskej Matky, moji milovaní synovia, zasvätení môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Prežívajte ho v radosti a pokoji, v tichu a modlitbe, v dôvere a synovskej odovzdanosti.

Ste malými deťmi vašej Matky - dieťaťa. Ste časťou môjho pokolenia a silným miestom môjho víťazného plánu. Tvoríte vzácnu korunu čistoty, lásky a pokory okolo kolísky, v ktorej som uložená. Nechajte sa mnou živiť a formovať; dajte sa mnou viesť s učenlivosťou. Dajte sa mnou poznačiť mojou materskou pečaťou.

Toto je doba, keď nasledovníci protivníka Kristovho sú označení jeho pečaťou na čele a na ruke.

- Znak na čele a na ruke je znamením úplnej závislosti toho, kto je týmto znakom poznačený. Znak označuje toho, kto je nepriateľom Krista, to jest Antikrista, a jeho vyrazený znak znamená úplné prináležanie poznačenej osoby k šíku toho, ktorý sa stavia proti Kristovi a bojuje proti jeho božskej kráľovskej moci.

Znak sa vyráža na čelo a na ruku.

- Čelo označuje inteligenciu, lebo myseľ je sídlom ľudského rozumu.

- Ruka vyjadruje ľudskú činnosť, lebo človek koná a pracuje svojimi rukami.

Teda je to osoba, ktorá je poznačená Antikristovým znakom vo svojej inteligencii a vo svojej vôli.

Kto sa nechá poznačiť znakom na čele, prijíma doktrínu popierania Boha, zavrhovanie Zákona, ateizmus, v tejto dobe stále viac rozširovaný a propagovaný. Tak je pobádaný, aby vyznával dnes tak módne ideológie a stal sa propagátorom všetkých bludov.

Kto sa nechá poznačiť znakom na ruke, zaväzuje sa konať autonómne a nezávisle na Bohu a usporiadať svoju činnosť k hľadaniu len materiálneho pozemského blaha. Tak odcudzuje svoju činnosť z plánu Otca, ktorý ju chce osvecovať a podporovať svojou božskou Prozreteľnosťou; odcudzuje ju láske Syna, ktorý činí z ľudskej námahy cenný prostriedok k vykúpeniu a posväteniu človeka; odcudzuje ju moci Ducha Svätého, ktorý pôsobí všade, aby vnútorne obnovil každé stvorenie.

- Kto je poznačený znakom na ruke, pracuje len sám pre seba, aby hromadil hmotné statky, činí z peňazí svojho boha a stáva sa obeťou materializmu.

- Kto je poznačený znakom na ruke, pracuje len aby uspokojil svoje zmysly, aby hľadal blahobyt a rozkoš, aby naplno uspokojil všetky svoje vášne, najmä vášeň nečistoty a stáva sa obeťou rozkošníctva, hedonizmu.

- Kto je poznačený znakom na ruke, robí zo svojho ,ja' stred všetkého svojho počínania, pozerá na iných ako na objekty, ktoré môže použiť a využiť pre vlatný prospech a stáva sa obeťou nespútaného egoizmu a nedostatku lásky.

Keď poznamenáva môj protivník svojím znakom všetkých svojích nasledovníkov, prišiel čas, aby som i ja, vaša nebeská Vojvodkyňa, poznačila svojou materskou pečaťou všetkých, ktorí sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a sú súčasťou môjho šíku.

Vtláčam na vaše čelo svoju pečať najposvätnejším znakom kríža môjho syna Ježiša. Tak otváram ľudskú inteligenciu, aby prijala, zamilovala si a žila jeho Božie Slovo a vediem vás, aby ste sa celkom dali Ježišovi, ktorý vám ho zjavil a robím vás dnes statočnými svedkami viery.

Proti poznačeným na čele rúhačským znakom staviam svojich synov, poznačených krížom Ježiša Krista. Potom usporiadam všetku vašu činnosť k dokonalej oslave Najsvätejšej Trojice. Preto vtláčam na vašu ruku svoju pečať, ktorá je znakom Otca, Syna a Ducha Svätého.

Znakom Otca je vaša ľudská činnosť usporiadaná k dokonalej spolupráci na pláne jeho božskej Prozreteľnosti, ktorá i dnes usmerňuje každú vec k vášmu dobru.

Znakom Syna je každý váš počin hlboko začlenený do tajomstva jeho božského vykúpenia.

Znakom Ducha Svätého sa všetko vaše konanie otvára jeho mocnej sile posväcovania, ktorá vanie všade ako mocný oheň, aby od základu obnovil celý svet.

Premilí moji synovia, nechajte sa všetci poznačiť na čele i na ruke mojou materskou pečaťou v tento deň, keď slávite zhromaždení s láskou okolo mojej kolísky sviatok pozemského narodenia svojej nebeskej Matky."


Fatima (Portugalsko), 15. septembra 1989 - Sviatok Panny Márie Sedembolestnej

Veľká je moja bolesť

"Milovaní synovia, podieľajte sa na mojej bolesti! Som vaša Matka Bolestná. Moje Nepoškvrnené Srdce je prebodávané mnohými bolestnými tŕňmi. Panstvo môjho Protivníka sa rozrástlo každým dňom a jeho moc sa rozpína v srdciach i dušiach.

Hlboké temnoty zostúpili na zem. Je to temnota tvrdošijného odmietania Boha. Je to temnota spáchaného hriechu, ospravedlňovaného, ale už nevyznaného. Je to temnota rozkošníctva a nečistoty. Je to temnota bezuzdného egoizmu a nenávisti, rozdelenia a vojny. Je to temnota straty viery, odpadu.

Do kalicha svojho Nepoškvrneného Srdca zhromažďujem i dnes všetku bolesť môjho Syna Ježiša, ktorý mysticky znova prežíva krvavé hodiny svojej agónie. Novými Getsemanmi je pre Ježiša pohľad na jeho dnešnú Cirkev, takú znásilnenú a opustenú, kde väčšina pastierov ľahostajne a vlažne spí, kým iní opakujú Judášovo gesto a zrádzajú z túžby po moci a peniazoch.

Drak jasá nad rozsiahlosťou svojho víťazstva, dosiahnutého s pomocou čiernej šelmy a šelmy podobnej Baránkovi v týchto vašich dňoch, keď sa diabol rozzúril proti vám, vediac, že mu zostáva málo času. Preto nastali i dni mojej veľkej bolesti.

- Veľká je moja bolesť, keď vidím svojho syna Ježiša, dosiaľ hanobeného a bičovaného vo svojom slove, odmietaného z pýchy a trhaného ľudskými racionalistickými výkladmi.

- Veľká je moja bolesť, keď pozorujem Ježiša skutočne prítomného v Eucharistii, stále viac zabúdaného, opusteného, urážaného, pošliapavaného.

- Veľká je moja bolesť, keď vidím svoju Cirkev rozdelenú, zradenú, obnaženú, ukrižovanú.

- Veľká je moja bolesť, keď vidím môjho pápeža, ako zamdlieva pod ťarchou preťažkého kríža a pritom je obklopený úplným nezáujmom zo strany biskupov, kňazov a veriacich.

- Veľká je moja bolesť nad stále väčším počtom mojich úbohých detí, ktoré idú cestou zla a hriechu, neresti a nečistoty, egoizmu a nenávisti, vo veľkom nebezpečenstve večného zatratenia v pekle.

Preto od vás, synov zasvätených môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, žiadam dnes to, čo som na tomto mieste v máji 1917 žiadala od mojich troch malých detí - Lucie, Hyacinty a Františka, ktorým som sa zjavila:

- Chcete sa i vy obetovať Pánovi na oltári môjho Nepoškvrneného Srdca za spásu všetkých mojich úbohých hriešnych synov?

Ak prijmete moju žiadosť, musíte robiť, o čo vás teraz žiadam:

- modlite sa stále viac, najmä svätý ruženec;

- konajte časté hodiny eucharistickej adorácie a uzmierenia;

- prijímajte s láskou všetky utrpenia, ktoré vám Pán posiela;

- rozširujte bez obáv všetky posolstvá, ktoré vám oznamujem ako nebeská Prorokyňa týchto vašich posledných časov.

Keby ste poznali trest, ktorý vás čaká, keď teraz zatvoríte bránu svojich sŕdc pred úzkostiplným hlasom vašej nebeskej Matky!

Lebo Božské Srdce môjho syna Ježiša zverilo môjmu Nepoškvrnenému Srdcu posledný, najkrajnejší pokus priviesť vás všetkých ku spáse."


Dongo (Como, Taliansko), 13. októbra 1989 - Výročie posledného zjavenia vo Fatime

Anjel prvej metly

"Pripomínate si dnes moje posledné zjavenie vo Fatime 13. októbra 1917, potvrdené slnečným zázrakom.

Pozerajte stále viac na Ženu odetú slnkom, ktorá má za úlohu pripraviť Cirkev a ľudstvo na príchod veľkého dňa Pánovho.

Nastal čas rozhodného boja. Na svet zostúpila hodina veľkého súženia, lebo anjeli Pánovi boli vyslaní svojimi metlami potrestať zem. Koľkokrát som vás vyzývala, aby ste kráčali cestou umŕtvovania zmyslov, ovládania vášní, skromnosti, dobrého príkladu, čistoty a svätosti! Ľudstvo však neprijalo moju výzvu a pokračovalo v neposlušnosti voči šiestemu prikázaniu Zákona Pánovho, ktoré stanovuje nedopúšťať sa nečistých skutkov. Snažilo sa dokonca chváliť také prestúpenia a predstavovať ich ako dosiahnutie ľudskej hodnoty a nový spôsob uplatňovania vlastnej osobnej slobody. Tak sa dnes dospelo k uznaniu všetkých hriechov nečistoty ako skutočného dobra. Začalo sa kazením svedomia detí a mládeže tým, že boli vedení k presvedčeniu, že nečisté skutky, páchané na sebe samom, nie sú hriechom, že pomer pred manželstvom medzi snúbencami je dovolený a dobrý, že rodiny sa môžu chovať slobodne a užívať prostriedky, zabraňujúce počatiu.

Dospelo sa až k ospravedlňovaniu a vychvaľovaniu nečistých skutkov proti prírode a dokonca k návrhu zákonov, stavajúcich na roveň rodiny spolužitie homosexuálov. Nikdy sa tak, ako dnes, ustavične nepropagovala tlačou a všetkými hromadnými oznamovacími prostriedkami nemorálnosť, nečistota a oplzlosť. Predovšetkým televízia sa stala perverzným nástrojom dennodenného bombardovania oplzlými scénami, zameranými na skazenie myslí a sŕdc všetkých. Zábavné lokály, najmä kiná a diskotéky, sa stali miestami verejného zhanobenia vlastnej ľudskej a kresťanskej dôstojnosti. Je to doba, keď Pána, nášho Boha, ustavične verejne urážajú hriechy tela.

Už Sväté písmo vás varovalo, že kto hreší telom, v tom istom tele nájde svoje spravodlivé potrestanie. Tak prišiel čas, keď anjel prvej metly letí nad svetom, aby ho potrestal podľa Božej vôle:

- Anjel prvej metly vrýva do tela tých, čo sa nechali poznačiť znakom šelmy na čele a na ruke a klaňali sa jej obrazu bolestivú a zhubnú ranu, zapríčiňujúcu zúfalý krik u tých, ktorí ňou boli postihnutí. Táto rana predstavuje fyzické bolesti, postihujúce telo ťažkými nevyliečiteľnými chorobami. Bolestivá zhubná rana je metlou pre celé dnes také skazené ľudstvo, ktoré vybudovalo bezbožnú materialistickú civilizáciu a z honby za rozkošou robí vrcholný cieľ ľudského života.

Niektoré z mojich úbohých detí zasiahla za svoje nečisté hriechy a svoj morálny rozvrat nesú v sebe samých ako ťarchu zla, ktoré spáchali. Iných, naopak, zasiahla, aj keď sú dobrí a nevinní; potom ich utrpenie slúži na záchranu mnohých zlých, vzhľadom na solidaritu, ktorá vás všetkých spája.

- Prvou metlou sú zhubné nádory a všetky druhy rakoviny, proti ktorej veda nemôže si nič poradiť, aj keď vo všetkých úsekoch zaznamenala pokrok; sú to choroby, ktoré sa stále rozliezajú a zasahujú ľudské telo a pustošia ho veľmi bolestivými zhubnými ranami. Milovaní synovia, majte pred očami rozširovanie týchto nevyliečiteľných chorôb vo všetkých častiach sveta a milióny mŕtvych, ktoré spôsobujú.

- Prvou metlou je nová choroba AIDS, ktorá postihuje predovšetkým moje úbohé deti, ktoré sú obeťami drog, nerestí a nečistých hriechov proti prírode.

Vaša nebeská Matka chce byť pre všetkých pomocou, oporou, posilou a nádejou v tejto dobe, keď je ľudstvo postihnuté touto prvou metlou. Preto vás vyzývam, aby ste kráčali po ceste pôstu, umŕtvovania a pokánia.

- Deti žiadam, aby vyrastali v čnosti čistoty a aby sa im na tejto neľahkej ceste dostávalo podpory od rodičov a vychovávateľov.

- Mladých žiadam, aby sa cvičili v ovládaní vášní modlitbou a životom v spojení so mnou, aby sa vzdali návštev kina a diskoték, kde existuje ťažké ustavičné nebezpečenstvo prehrešiť sa proti tejto čnosti, takej drahej môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.

- Od snúbencov žiadam, aby sa zdržali každého pomeru pred manželstvom.

- Od kresťanských rodín žiadam, aby sa cvičili v manželskej čistote a neužívali nikdy umelé prostriedky na zamedzenie života, žili podľa Kristovho učenia, ktoré Cirkev i dnes predkladá s osvietenou múdrosťou.

- S akou túžbou očakávam od kňazov svedomité zachovávanie celibátu a od rehoľníkov verné a prísne dodržiavanie ich sľubu čistoty!

Mojim úbohým deťom, zasiahnutých prvou metlou bolestivej a zhubnej rany, sa predstavujem ako milosrdná Matka, ktorá pozdvihuje a posilňuje, ktorá vedie k nádeji a pokoju. Od nich žiadam, aby svoje utrpenie obetovali v duchu zadosťučinenia, očisty a posvätenia. Predovšetkým pre nich sa moje Srdce stáva najvítanejším, najotvorenejším útočišťom a bezpečnou cestou, vedúcou ich k Bohu spásy a radosti. V tejto mojej nebeskej záhrade budú všetci potešení a povzbudení a ja sama si beriem na starosť dodávať im uľahčenie v utrpení a ak je to vôľa Pánova, darovať im uzdravenie. Preto v týchto časoch, v ktorých ľudstvo je zasiahnuté prvou metlou, vás všetkých vyzývam, aby ste pozerali na mňa, svoju nebeskú Matku, a tak boli posilnení a dostalo sa vám pomoci."


Dongo (Como, Taliansko), 1. novembra 1989 - Slávnosť všetkých svätých

Nový Jeruzalem

"Dnes je sviatok všetkých svätých a zajtra si pripomeniete duše spasených, ktoré sú však dosiaľ ponorené v očistných mukách očistca.

V týchto časoch veľkého súženia musíte silne prežívať spoločenstvo svätých. Som Kráľovnou všetkých svätých. Som Vojvodkyňou jediného šíku.

- Na všetky úklady, ktoré vám denne strojí drak, čierna šelma, šelma podobná Baránkovi a zlí duchovia, majú odo mňa úlohu odpovedať silou a mocou Pánovi anjeli. Veľká je dnes ich nebeská moc, lebo ich posielam ničiť taktiku môjho protivníka, založenú na odďaľovaní premnohých mojich úbohých detí od úcty, patriacej nášmu Bohu a na stále väčšom rozširovaní satanského kultu a čiernych omší. Na túto zvrhlú rúhačskú akciu démonov odpovedajú anjeli večným, hlbokým a neustálym klaňaním a oslavou Pána.

- Na nebezpečenstvá, ktoré vám v týchto dobách strojí Zlý tým, že sa snaží posiať prekážkami, ťažkosťami a podlým odporom cestu, po ktorej musíte kráčať, odpovedajú svätí neba svojou mocnou pomocou a príhovorom. Skryté a temné pikle, ktoré proti vám kuje slobodomurárstvo, aby ste padli do jeho sietí, sú odhalené a zničené svätými, ktorí nechávajú z neba zostupovať mocné svetlo, ktoré vás zahaľuje a celé vaše bytie prestupuje vôňou viery, nádeje, lásky, čistoty a svätosti.

Spoločenstvo života so svätými je liek, ktorý vám dávam proti podlým a veľmi úkladným nebezpečenstvám, ktoré vám strojí dnes čierna šelma, slobodomurárstvo.

- Proti ťažkostiam výsmechu a segregácie, ktoré proti vám používa šelma podobná Baránkovi, utiekajte sa, moji milovaní synovia, k neustálemu spoločenstvu modlitby so svätými dušami v očistci. Toto spoločenstvo modlitby s dušami v očistci dáva im svetlo a útechu, že čas ich očisťovania bude skrátený a vám poskytne istotu a odvahu uskutočniť vo svojom živote môj plán, ktorý spočíva v tomto: Pomáhať vám plniť v každom okamihu Božiu vôľu Pána.

Dnes pozerám s radosťou na vás, zhromaždených pospolu v nebeskej záhrade môjho Nepoškvrneného Srdca, aby ste prežívali onu úžasnú skutočnosť spoločenstva svätých, ktorá vás spája, pomáha vám a zaväzuje vás všetkých bojovať za úplné víťazstvo Kristovo príchodom jeho slávneho kráľovstva lásky, svätosti, spravodlivosti a pokoja na svet.

Takto vy už prispievate k vytvoreniu nového Jeruzalema, svätého mesta, ktoré musí zostúpiť z neba ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha a pripravujete prebývanie Boha medzi ľuďmi, aby sa všetci stali jeho ľudom, kde každá slza bude osušená z ich očí a nebude už ani smrti, ani zármutku, ani náreku, ani súženia, lebo prvé veci pominuli."


Rubbio (Vicenza, Taliansko), 8. decembra 1989 - Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Koruna dvanástich hviezd

"Premilí synovia, dnes pozeráte na nepoškvrnenú nevinnosť vašej nebeskej Matky. Som Nepoškvrnené Počatie. Som jediné stvorenie, zbavené akejkoľvek poškvrny hriechu, i prvotného.

Som celá krásna - tota pulchra. Nechajte sa zahaliť mojím plášťom krásy, aby ste i vy boli osvietení mojou nebeskou nevinnosťou, mojím nepoškvrneným svetlom.

Som celá krásna, lebo som povolaná byť Matkou Syna Božieho a tvoriť panenský výhonok, z ktorého sa má rozviť božský Kvet. Preto môj plán zapadá do samého tajomstva vašej spásy.

Na počiatku som bola zvestovaná ako nepriateľka satana, ako tá, ktorá nad ním dosiahne úplné víťazstvo: ,Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a Ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom. Ona ti rozšliape hlavu a ty budeš robiť úklady jej päte.'

Na konci ma vidíte ako Ženu odetú slnkom, ktorá má za úlohu bojovať proti červenému drakovi a jeho mocnému vojsku, aby ho premohla, spútala a zahnala do jeho kráľovstva smrti, aby potom na svete mohol kraľovať jedine Kristus. Preto som vo Svätom písme predstavovaná v lesku svojej materskej kráľovskej dôstojnosti: ,Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena, odetá slnkom, pod nohami mala mesiac a na hlave korunu dvanástich hviezd.'

Okolo mojej hlavy je teda koruna dvanástich hviezd. Koruna je znakom kráľovskej dôstojnosti. Je zložená z dvanástich hviezd, lebo sa stáva symbolom mojej materskej a kráľovskej prítomnosti v samom srdci Božieho ľudu.

Dvanásť hviezd označuje dvanásť kmeňov Izraela, z ktorých sa skladá vyvolený národ, vybraný a povolaný Pánom, aby pripravil príchod na svet Synovi Božiemu a Spasiteľovi. Keďže som povolaná stať sa Matkou Mesiáša, mojou úlohou je byť splnením prisľúbení, panenským výhonkom, cťou a slávou všetkého ľudu Izraela. Cirkev ma skutočne zvelebuje tymito slovami: ,Ty si slávou Jeruzalema, ty si radosť Izraela, ty si česť nášho ľudu.' Preto tvoria kmene Izraela dvanásť drahokamov koruny, venčiacej moju hlavu, aby označili úrad mojej materskej kráľovskej dôstojnosti.

Dvanásť hviezd znamená tiež dvanásť apoštolov, základ, na ktorom Kristus založil svoju Cirkev. Často som bola s nimi, aby som ich povzbudila k nasledovaniu a viere v Ježiša počas troch rokov jeho verejného poslania. Namiesto nich spolu s Jánom, som stála pod krížom v okamihu ukrižovania, agónie a smrti môjho syna Ježiša. S nimi som sa delila o radosť z jeho zmŕtvychvstania, s nimi, pohrúženými v modlitbe, som bola účastná slávneho okamihu Turíc. Počas svojho pozemského života som zostala pri nich svojou modlitbou a materskou prítomnosťou, aby som im pomáhala, formovala ich, dodávala im odvahy a pobádala ich piť kalich, ktorý im pripravil nebeský Otec. Som tak Matkou a Kráľovnou apoštolov, ktorí tvoria okolo mojej hlavy dvanásť jasných hviezd mojej materskej kráľovskej dôstojnosti. Som Matkou a Kráľovnou celej Cirkvi.

Dvanásť hviezd znamená tiež novú skutočnosť: Apokalypsa ma vidí ako veľké znamenie na nebi: Žena odetá slnkom, víťaziaca nad drakom a jeho mocným vojskom zla. Hviezdy okolo mojej hlavy teda označujú tých, ktorí sa zasväcujú môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, patria k môjmu víťaznému šíku a nechajú sa mnou viesť, aby bojovali tento boj a nakoniec dosiahli naše najväčšie víťazstvo. Tak všetky moje milované deti, zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, povolané byť dnes apoštolmi posledných čias, sú najjasnejšími hviezdami v mojej kráľovskej korune.

Dvanásť hviezd, ktoré tvoria jasnú korunu mojej materskej kráľovskej dôstojnosti, pozostáva z kmeňov Izraela, z apoštolov a z apoštolov týchto vašich posledných čias. Na sviatok môjho Nepoškvrneného Počatia vás teda všetkých volám, aby ste tvorili časť mojej koruny a stali sa žiarivými hviezdami, ktoré rozlievajú do všetkých častí sveta milosť, svätosť, krásu a slávu vašej Nebeskej Matky."


Dongo (Como, Taliansko), 24. decembra 1989 - Svätá noc

Čas sa naplnil

"Milovaní synovia, prežívajte so mnou v neustálej modlitbe a hlbokej uzobranosti tieto hodiny Svätej noci. Čas sa naplnil.

Po stáročia bola očakávaná táto udalosť, hlasy prorokov a vyslancov Božích udržiavali zažatú pochodeň nádeje a očakávania. Beh časov a dejín sa celý zlieval k tomuto neobyčajnému okamihu.

V tejto svätej noci má všetko svoje naplnenie. Ja, panna a matka, privádzam na svet svojho božského Syna; môj prečistý snúbenec Jozef stojí pri mne a svojou osobou sprítomňuje všetkých chudobných Izraela; biedna jaskyňa sa stáva kráľovským palácom syna Dávidovho, povolaného zasadnúť na jeho kráľovský trón; pastieri pribiehajú, aby priniesli hold prostých a chudobných v duchu; chór anjelov spieva a prináša nevinné svetlo detí, maličkých, čistých srdcom. S akou nevýslovnou láskou a jemnou nežnosťou ukladám do chudobných jaslí svojho božského Syna, Prvorodeného nového ľudu Izraela, Jednorodeného Syna Otcovho, Mesiaša od vekov prisľúbeného a očakávaného! V tejto svätej noci sa uskutočňujú proroctvá, každá vec má svoje dokonalé naplnenie.

Čas sa naplnil. Prežívajte s láskou, dôverou a veľkou nádejou tieto Vianoce. Sú to Vianoce 1989. Sú Vianoce roku veľmi významného. Prežívajte ich spolu so mnou, s Matkou, rodiacou vás denne k tomu životu, ktorý vám darovalo moje Dieťa svojím príchodom medzi vás. Prežívajte ich s mojím snúbencom Jozefom v pokornej a učenlivej spolupráci na pláne vášho Nebeského Otca. Prežívajte ich s pastiermi, ktorí s jasaním pribiehajú, s radosťou, že i vy ste svedkami zvesti, ktorá ešte i dnes ohlasuje pokoj a spásu všetkým ľuďom. Prežívajte ich s maličkými, prostými a chudobnými, ktorí tvoria kráľovský trón pre vládu môjho syna Ježiša. Prežívajte ich s anjelmi, ktorí spievajú božské spevy a prinášajú lásku tejto úbohej zemi, ohrozenej a bitej teraz tak, ako nikdy.. V duchu hlbokej radosti prežívajte tieto vaše Vianoce.

Lebo čas sa naplnil. Vstupujete už do udalostí, ktoré vás pripravujú na jeho druhé Vianoce. Približujete sa okamihu slávneho Kristovho návratu. Nedopusťte teda, aby sa vás zmocnil strach, ani smútok, ani prázdna zvedavosť, ani zbytočné starosti. Prežívajte s prostotou maličkých každý okamih tohto nového Príchodu v mojom Nepoškvrnenom Srdci a pracujte horlivo, aby ste otvorili brány ľudí a národov Kristovi, ktorý prichádza. A otvorte srdcia nádeji, aby ste mohli prijať s radosťou zvesť, ktorú vám dnes prinášam: Napĺňa sa čas jeho slávneho návratu."


Rubbio (Vicenza, Taliansko), 31. decembra 1989 - Posledná noc roka

Otvorte svoje srdcia!

"Zo všetkých končín sveta sa zhromaždite vo večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca v intenzívnej a neustálej modlitbe, aby ste spolu so mnou prežili posledné hodiny tohto roka, ktorý práve končí.

Bol to rok veľmi významný. Uzavrela som do svojho materského náručia modlitby a utrpenie všetkých mojich detí a vložila som ich do otvoreného kalicha božského milosrdného Srdca môjho Syna Ježiša. Tak som mohla mocne vykonávať svoje dielo prostredníčky medzi vami a mojím Synom a za všetkých som sa u neho prihovárala ako vaša bolestná a milosrdná Matka.

- Obdržala som veľké milosti pre mojich synov kňazov, aby som im pomohla kráčať cestou svedectva stále dokonalejšieho života, aby zodpovedal Ježišovmu plánu a veľkým potrebám dnešnej Cirkvi.

- Postavila som sa po boku svojich detí, zasvätených rehoľnou profesiou, aby som im dodala odvahy a nadšenia nasledovať Ježiša, čistého, chudobného a poslušného, až na Kalváriu.

- Prosila som za všetky svoje úbohé hriešne deti, obete vášní, nerestí, hriechov, nečistoty, egoizmu, nenávisti a odmietania Boha. Vo svojom Nepoškvrnenom Srdci som pre nich pripravila pomoc, ktorú potrebujú, aby sa mohli navrátiť do náručia svojho nebeského Otca, ktorý ich všetkých očakáva, aby si ich privinul k sebe putom svojej božskej milosrdnej lásky.

- Prosila som za chorých, aby dostali dar prijímať s učenlivosťou a trpezlivosťou kríž ich chorôb; prosila som za rozdelené rodiny, za mládež na scestí, za národy utláčané jarmom otroctva, za všetky národy zeme. Vyprosovala som celému ľudstvu veľký dar pokoja. V tomto mojom diele príhovoru u môjho syna Ježiša ste boli vy, moje malé deti, svojou modlitbou veľkou posilou pre vašu nebeskú Matku. Ďakujem vám za vašu veľkorysú odpoveď na moje túžby a moje opakované výzvy. Prostredníctvom svojho Mariánskeho kňazského hnutia som mohla obdržať zo všetkých končín sveta veľkú odpoveď kňazov a veriacich na moju výzvu k zasväteniu a k modlitbe. Všade sa rozšírili večeradlá, o ktoré som vás žiadala svojím posolstvom 17. januára 1974. Teraz môže vaša nebeská Matka vykonávať svoju veľkú moc. Mám teraz v rukách drahocenný kľúč k otvoreniu zlatej brány božského Srdca Ježišovho, aby mohol vyliať na svet more svojho milosrdenstva. Voda, ktorá tryská z Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, obmyje a očistí celý svet a pripraví ho k životu v novej ére milosti a svätosti, na ktorú všetci čakajú. V týchto dňoch uvidíte uskutočnenie veľkého zázraku Božieho Milosrdenstva.

Otvorte svoje srdcia. Otvorte srdcia všetkých ľudí, aby mohli prijať Krista, ktorý prichádza v žiare svojho svetla, aby všetko obnovil."