HORNÉ KYSUCE

GEOGRAFIA HORNÝCH KYSÚC

Javorníky z Malej Fatry
Javorníky z Malej Fatry
Stratenec - 1055 m.n.m.
Stratenec - 1055 m.n.m.
Veľký Javorník - 1071 m.n.m.
Veľký Javorník - 1071 m.n.m.

Turzovka je akoby uväznená medzi kopcami Javorníkov a Beskýd, ktorých výška dosahuje 700 - 800 metrov nad morom. Najvyšším vrchom pohoria je Veľký Javorník s nadmorskou výškou 1070 metrov. Turzovská vrchovina a Javorníky patria do mierne teplej klimatickej oblasti s vlhkou klímou. Pohoria sú vybudované z treťohorných flyšových hornín stredného až vrchného eocénu.
Turzovka leží v povodí rieky Kysuca, ktorá pramení pod vrchom Hričovec v Javorníkoch, v nadmorskej výške 680 metrov. Kysuca je základom riečnej siete Horných Kysúc, pričom v okolí Turzovky sa do nej vlieva riečka Predmieranka, s prítokom Korňanky. Na opačnej strane je jej prítokom Dlhovanský potok. Kysuca, ktorá je najmä na jar zásobovaná vodou aj z hustej siete horských potokov, má aj jeden primát - je najvodnatejším prítokom Váhu.
Najvýraznejším prírodným útvarom v turzovskej oblasti je Klokočovské skálie. Táto nesúvislá skalná stena, v dĺžke asi 300 m a výškou až do 20 m, sa nachádza v blízkosti obce Klokočov, asi 8 km severne od Turzovky. Vyznačuje sa výskytom útvarov s výraznou guľovitou odlučnosťou, ktoré sú skutočnou raritou nielen na území Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, ale i v rámci celého Slovenska. Výskyt originálnych pieskovcových gúľ spolu s bohatými porastami chránených rastlín - rebrovky rôznolistej a plavúňov - bol dôvodom, že oblasť bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu.
V katastrálnom území obce Korňa, v blízkosti osady Muchovci, sa nachádza ojedinelý prirodzený povrchový výver ropy aj s voľným odtokom. Význam tohto ropného prameňa zvyšuje skutočnosť, že sa zachoval ako jediný z niekoľkých ďalších menších výverov ropy v tejto oblasti.

RASTLINSTVO

Lipa malolistá
Lipa malolistá
Záružlie močiarne
Záružlie močiarne
Hríb smrekový
Hríb smrekový

V okolí Turzovky prevažujú plochy s lesnými porastami, pasienkami, lúkami a poliami. Z drevín je tu hojne zastúpený smrek obyčajný , buk lesný a jedľa biela. V menšom množstve obohacuje okolité lesy aj javor horský, jarabina vtáčia, breza previsnutá, lipa malolistá. V okolí rieky Predmieranky sa vyskytujú i lužné lesy horského charakteru.
Je tu aj bohaté zastúpenie krovín, napríklad baza červená, vŕba rakyta, zemolez obyčajný, zemolez čierny. Bylinný porast je zastúpený druhmi ako kamzičník rakúsky, prilbica pestrá, kýchavica lobelová, papraď samičia, papraďka samičia, starček Fuchsov, či smlz trsťovníkovitý. Pomerne hojne sa tu vyskytuje i veronika lekárska, záružlie močiarne, nezábudka močiarna, plavúň obyčajný, chvostík jedľovitý, rebrovka rôznolistá, papraď orlíčia.Vzácnejšia je rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia). Na rúbaniskách sa objavujú druhy ako pichliač obyčajný, kyprina úzkolistá, jahoda obyčajná, pŕhľava obyčajná. Z jedovatých rastlín sa hojne vyskytuje ľuľkovec zlomocný dorastajúci až do výšky 2 metrov.
V oblasti Turzovky je veľké množstvo lesov, ktoré sú rajom pre hubárov. Najmä však pre tých, ktorí dokonale poznajú toto jedinečné prostredie.
V absolútnom centre Turzovky zostali zachované dve lipy vysoké viac ako 25 m s obvodom kmeňa 4,5 a 4,0 m. Sú pozostatkami skupiny stromov, ktorých väčšina bola spílená kvôli takzvanej modernizácii svetelnej signalizácie železnice, ktorá prechádza priamo cez stred mesta. Ich vek je odhadovaný na 250 rokov. Boli vyhlásené za prírodný chránený výtvor. 

ŽIVOČÍCHY

Jeleň lesný
Jeleň lesný
Salamandra škvrnitá
Salamandra škvrnitá
Jastrab lesný
Jastrab lesný

V prírodnom prostredí Turzovky sa hojne vyskytuje jež východoeurópsky, veverica obyčajná, srnec hôrny, jeleň lesný, pomenej jazvec obyčajný a mačka divá. Na tomto území sa vyskytuje aj chránená vydra riečna. Z dravcov sa našli stopy po vlkovi dravom - brloh v Klokočove a medveďovi hnedom - zimný prechod v oblasti Vyšného Konca. Z obojživelníkov sa vyskytujú zriedkavo salamandra škvrnitá, ropucha obyčajná a mlok karpatský. Z plazov tu môžte naďabiť na jaštericu obyčajnú, slepúcha lámavého, užovku obyčajnú. Na rúbaniskách sa hojne vyskytuje jedovatá vretenica obyčajná.
Neoddeliteľnou súčasťou lesných porastov, polí a lúk sú vtáky .Bežne sa tu vyskytuje jastrab krahulec, jastrab lesný, myšiak lesný, jariabok hôrny, kukučka jarabá, sova lesná, kuvik kapcavý, kuvik vrabčí, ďateľ čierny, ďateľ veľký, sýkorka chochlatá, sýkorka uhliarka, sýkorka čiernohlavá a orešnica perlová. Zriedkavejšie tu hniezdia sokol lastovičiar, tetrov hlucháň, sluka lesná, ďateľ trojprstý a drozd kolohrivý. Veľmi zriedkavo sa tu objavili, spravidla na ťahu , druhy ako drozd červenkavý (Turdus iliacus) a pinka severská (Fringilla montifringilla). Z ostatných vtákov tu žije prevažná väčšina chránených spevavcov, dva druhy bocianov a mnohé ďalšie menšie druhy.