HISTÓRIE PÚTNICKÉHO MIESTA

PRÍHOVOR SPRÁVCOV FARNOSTI

Bývalý správca farnosti Mgr. Ivan Mahrík
Bývalý správca farnosti Mgr. Ivan Mahrík
Správca farnosti Mgr. Richard Folučka
Správca farnosti Mgr. Richard Folučka

Hora Živčáková
História pútnického miesta

Od nepamäti sa na tomto mieste v lese na strome nachádzal obrázok Panny Márie, pri ktorom sa okolo prechádzajúci domáci zvykli modlievať (dnes je to vyrezávaný kríž s Umučením Krista pred Kaplnkou Panny Márie Kráľovnej pokoja).

Hájnik Matúš Lašut mal podľa vlastných slov na tomto mieste v roku 1958 (1. júna) videnie Panny Márie Lurdskej. Bolo to v roku stého výročia zjavení Panny Márie vo francúzskych Lurdoch. Od tých čias začínajú toto miesto navštevovať najprv veriaci z okolia a postupne i zďaleka.

Toto putovanie veriacich trvalo počas celého totalitného komunistického režimu. Ľudia sem chodili súkromne i vo väčšom počte. Neodstrašilo ich ani pálenie obrazov a sôch, ktoré tu zvlášť intenzívne zúrilo pred cirkevnými sviatkami. Pútnikov neodradilo ani zastrašovanie a prenasledovanie zo strany štátnej moci. Samotný Matúš Lašut bol vyšetrovaný verejnou bezpečnosťou a viackrát poslaný na psychiatriu.

Postupom času sa vďaka pútnikom stala hora miestom mariánskej úcty a modlitby, ktoré je posvätené mnohými obetami i modlitbami veriacich.

Po páde ateistického režimu, z poverenia diecézneho biskupa J.Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca v roku 1991 začala príprava a v rokoch 1992 až 1993 sa zrealizovala výstavba Kaplnky Panny Márie Kráľovnej pokoja. Kaplnka sa nachádza asi 700 m od parkovísk, smerom ku prameňom. Bola postavená preto, aby na hore bolo dôstojné miesto na slávenie svätej omše, pretože mnohí pútnici, ktorí prichádzali v nedeľu, nemali možnosť zúčastniť sa nedeľnej sv. omše. Ďalším dôvodom stavby bola jedinečná prítomnosť Krista v Eucharistii, ktorá sa nachádza vo vnútri - vo svätostánku, a možnosť adorácie. Z poverenia diecézneho biskupa J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca bola 17. októbra 1993 kaplnka požehnaná. Treba rozlišovať vyššie spomínaný účel kaplnky a uznanie zjavenia; postavením kaplnky ešte nie je uznaná pravosť zjavenia.

V kaplnke sa nachádza socha Panny Márie od moravského baníka Alojza Lasáka z Hlučína, ktorá bola do kaplnky prinesená 25. mája 1997.

Je tam aj obraz Panny Márie s dieťaťom Ježišom, ktorý bol po jednej z komunistických razií v roku 1964 vytiahnutý z plameňa. Takmer celý obhorel, pričom nedotknuté ostali len kontúry okolo postavy Panny Márie a malého Ježiška. Obraz dal zreštaurovať jeden lekár z Nemecka. Obraz sa od roku 1967 až do októbra 1994 nachádzal v Nemecku, kedy bol opäť prevezený na Slovensko a inštalovaný v kaplnke.

Postupom rokov boli zrekonštruované a upravené pramene vody, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti asi 300 m od kaplnky, po ceste smerom do Korne. Od parkovísk nového Kostola Panny Márie Matky Cirkvi je to asi 400 m smerom ku Kaplnke Panny Márie.

Na dvoch hlavných prístupových cestách - z Turzovky-Vyšného konca a z Korne - boli v roku 1996 vybudované Krížové cesty s jednotlivými zastaveniami, ktoré majú pútnikov povzbudiť v modlitbe a rozjímaní.

Z Korne na Horu Živčáková bola upravená prístupová cesta a dnes je možné prísť autom, alebo maximálne 9 miestnym mikrobusom až na parkoviská, do blízkosti nového mariánskeho Kostola Panny Márie Matky Cirkvi.

Hlavné púte sa konajú na jar: 8. mája (od roku 2018) a na jeseň: v nedeľu po 4. októbri (od roku 2015). Program pútí je vždy zverejnený v " Programe svätých omší a pobožností", ktorý nájdete vo výveskách a na internetovej stránke: www.zivcakova.sk.

Cirkev k pravosti, či nepravosti zjavení Panny Márie na Hore Živčáková ešte nezaujala definitívne stanovisko, avšak toto miesto je miestom modlitby a mariánskej úcty. Nitriansky pomocný biskup Mons. ThDr. Marián Chovanec k tomu vo svojom liste zo dňa 15. mája 2003 (655/2003) uvádza: "Treba mať stále na zreteli, že tunajší Biskupský úrad podporuje Horu Živčák ako miesto mariánskej úcty a modlitby, ale nie ako miesto zjavení našej nebeskej Matky, nakoľko ešte neboli ukončené skúmania príslušnej komisie Biskupského úradu." Prichádzajme teda na toto miesto nie s túžbou po senzáciách a zjaveniach, ale ako pokorní pútnici, ktorí putujú na miesto posvätené modlitbou a obetou, aby sa tu zastavili, rozjímali a obnovili svoj vzťah k Bohu a na príhovor nebeskej Matky Panny Márie si vyprosovali hojnosť milostí a Božieho požehnania.

Od 1. júla 2000 dekrétom č. 918/2000 zo dňa 14. júna 2000, podpísaným J. Em. Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom, diecéznym nitrianskym biskupom, bola zriadená Farnosť Božského Srdca Ježišovho v Korni, do ktorej patrí aj HoraŽivčáková.

Dekrétom č. 1057/2008 zo dňa 18. septembra 2008 bola Hora Živčákova J. Exc. Mons. Tomášom Galisom, žilinským biskupom vyhlásená za Mariánske pútnické miesto a miesto modlitby.

Dňa 11. júna 2009 sa na žiadosť pútnikov (30 tisíc podpisov) a so súhlasom Biskupského úradu v Žiline začalo s výstavbou pútnického chrámu. V roku 2015 boli ukončené stavebné práce a 4. októbra 2015 bol slávnostne konsekrovaný (posvätený) J. Exc. Mons. Tomášom Galisom, žilinským diecéznym biskupom, s titulom kostola: Panna Mária Matka Cirkvi, za účasti biskupov (7) zo Slovenska, Moravy a Ukrajiny; kňazov zo Slovenska, Čiech a Moravy; rehoľníkov, rehoľných sestier a bohoslovcov z nitrianskeho seminára. Na posviacke sa zúčastnilo okolo 15-20 tisíc pútnikov. Priebeh slávnosti prenášala aj TV Noe. Veža nového chrámu, s pozlátenou korunou a krížom, je vysoká 43 m. Nachádza sa na nej vyhliadková terasa, ku ktorej treba vystúpiť po 138 schodoch.

Na jar 2017 boli obnovené kaplnky pri prameňoch (Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Srdca Preblahoslavenej Panny Márie a Božieho milosrdenstva), ktoré boli zničené vandalom.

V júni 2017 bola inštalovaná mozaika na oltárnej stene v Kostole Panny Márie Matky Cirkvi. Realizoval ju vdp. prof. Marko Ivan Rupnik SJ, spolu s kolektívom z Centra Aletti v Ríme. Požehnal ju žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis na jesennej púti 8. októbra 2017.

Na základe žiadosti diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí povolila v Kostole Panny Márie Matky Cirkvi na Hore Živčáková vo Farnosti Korňa každoročne 8. mája sláviť slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi (patrocínium).

Vedľa kostola sú už vybudované základy pre exercično-pastoračný dom "Marta". V jednej štvrtine budovy je plánovaný kláštor pre rehoľníkov, ktorí budú mať na starosti duchovnú správu pútnického miesta. Ostatná časť budovy bude slúžiť na ubytovanie pre pútnikov, ktorí si budú chcieť vykonať duchovné cvičenia, pre kňazov, rodinné spoločenstvá, mužov, ženy, deti a mládež a tých, ktorí budú chcieť prežiť chvíle v tichu prírody, obnoviť a posilniť svoj vzťah s Bohom pod ochranou Panny Márie.

HISTÓRIA ŽIVČÁKOVEJ V SKRATKE

Vizionár Matúš Lašut
Vizionár Matúš Lašut
Atmosféra prvých pútí
Atmosféra prvých pútí
Pôvodný prameň
Pôvodný prameň
Socha Panny Márie od A. Lasáka
Socha Panny Márie od A. Lasáka
Torzo obrázku Panny Márie
Torzo obrázku Panny Márie
Zreštaurovaný obrázok Panny Márie
Zreštaurovaný obrázok Panny Márie
Páter Metoděj Kuběna
Páter Metoděj Kuběna
Kaplnka na Živčákovej
Kaplnka na Živčákovej
Interiér kaplnky
Interiér kaplnky
Z pohrebu Matúša Lašuta
Z pohrebu Matúša Lašuta
Koruna veže kostola Panny Márie
Koruna veže kostola Panny Márie
Zvon zo zvonice kostola
Zvon zo zvonice kostola
Chrám Panny Márie Matky Cirkvi
Chrám Panny Márie Matky Cirkvi

1. jún 1958 - sviatok Najsvätejšej Trojice

Prvé zjavenie Panny Márie Matúšovi Lašutovi - odovzdanie posolstiev o možnej budúcnosti sveta.

7. a 21. jún 1958
Druhé a tretie zjavenie Matúšovi Lašutovi - Panna Mária ako Nepoškvrnené počatie.

1., 7. a 21. júl 1958
Štvrté, piate a šieste zjavenie Lašutovi, v podobe Srdca Panny Márie.

14. august 1958
Matúšovi Lašutovi sa Panna Márie zjavuje už po siedmy raz, tentoraz ako "Žena odetá slnkom".

8. september 1958
Na hore Živčáková pri Turzovke sa koná prvá púť.

December 1958
Turzovčan Juraj Kavalek dostáva od Božej Matky príkaz vykopať na hore prameň. Na jej, trikrát sa opakujúce naliehanie, ho aj s jej pomocou nájde a vykope.

Rok 1964
Bývalý baník z Moravy, Alois Lasák, dostáva po videní stekajúcej Kristovej krvi na jednom z obrázkov na hore, poverenie vytvoriť drevenú sochu Panny Márie.

15. august 1964
Zjavenie Božej Matky maliarovi Alfonsovi Bardodejovi a ďalším šiestim pútnikom.

1. november 1964
Mária Haferová - Matejová zachraňuje z ešte tlejúceho zhoreniska, ktoré na hore zostalo po vyčíňaní komunisticko eštebáckej úderky, torzo Obrazu Panny Márie.

11. máj 1965
Podľa svedectva pátra Š. Senčíka, asi 12 tisíc ľudí na hore, sledovalo s úžasom a v motlitbách, veľkú žiaru, v ktorej strede bolo Srdce s Krížom. Videnie trvalo asi desať minút.

Október roku 1966
Nemka Greta Fischerová dostala príkaz od Panny Márie, torzo obrazu, ktorý
našla Mária Haferová - Matejová, zreštaurovať. Obraz bol odvtedy, až do roku 1994 v Nemecku.

3. september 1967
200 pútnikov videlo na oblohe nad vrchom žiariť symbol Nepošvrneného Srdca Panny Márie.

30. september 1968
Panna Mária Karlovi Židlickému hovorí : "Pamätaj si, že moja liečivá voda je symbolom veľkej viery a len ten, kto pevne verí, môže byť uzdravený".

29. január 1969
Pútnici na hore opäť sledovali zjavenie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Rok 1976
Vizionár Karel Židlický po prvý krát navštevuje Živčákovú. Na ceste do Turzovky ho sprevádza staršia pani, v ktorej neskôr spoznal Pannu Máriu.

Rok 1985
Mystický zjav Panny Márie Turzovskej pátrovi Metodějovi Kuběnovi.

17. október 1993
Posvätenie kaplnky Panny Márie na hore Živčáková.

17. október 1994
Návrat milostivého obrazu Kráľovnej Turzovky, po zreštaurovaní z Nemecka, do kaplnky na Živčákovej.

Rok 1995
Mystický zjav Panny Márie Turzovskej pátrovi Kuběnovi - druhá fáza.

25. máj 1997
Umiestnenie sochy Panny Márie v kaplnke na hore a jej následné vysvätenie - po 33 rokoch od jej vytvorenia moravským baníkom Aloisom Lasákom.

1. jún 2001
Vznik novej farnosti Korňa, do ktorej aj dnes Živčáková patrí.

20. október 2002
Postavenie a vysvätenie mystického stĺpa pátra Metoděja.

29. novembra 2007
Biskupský úrad v Nitre vydáva na svojom zasadaní súhlas s výstavbou kostola
na Živčákovej.

5. február 2008
Biskupský úrad v Nitre vydáva na svojom zasadaní súhlas so zbierkou na výkup pozemkov pod budúcou stavbou kostola.

8. september 2008
Mons. Tomáš Galis, biskup novozriadeného Žilinského biskupstva, povoľuje stavbu kostola Panny Márie Matky Cirkvi spolu s exercično-pastoračným zariadením na vrchu Živčáková.

19. október 2008
Slávnostné posvätenie základného kameňa stavby kostola Panny Márie Matky Cirkvi a oficiálne začatie tejto stavby.

19. október 2008
Dekrétom mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa, je od 19. októbra 2008 vrch Živčáková oficiálne vyhlásená za Mariánske pútne miestoe a miesto modlitby.

10. augusta 2010
Po dlhej a ťažkej chorobe, vo veku 92 rokov, zomiera v čadčianskej nemocnici turzovský vizionár Matúš Lašut.

15. august 2010
V kaplnke na Zivčákovej sa slúži svätá omša za zosnulého Matúša Lašuta. Pohrebné obrady sa konajú na cintoríne pri kostole v Turzovke, kde je zosnulý aj pochovaný.

29. máj 2011
Slávnostné posvätenie Kríža, koruny Panny Márie a zvona nového chrámu na Živčákovej.

4. októbra 2015
Slávnostné vysvätenie Kostola Panny Márie Matky Cirkvi na Živčákovej.