SAN NICOLAS (ARGENTÍNA)

San Nicolas de los Arroyos
San Nicolas de los Arroyos

San Nicolas de los Arroyos leží v provincii Buenos Aires, mesto ocele by však skôr malo byť známe ako Mesto Márie. Ako vieme, svätý Mikuláš, patrón mesta, bravúrne obhajoval na nicejskom koncile Božské materstvo Panny Márie. Zjavenia v San Nicolas

Gladys Quiroga de Motta
Gladys Quiroga de Motta
Socha Panny Márie zo San Nicolas
Socha Panny Márie zo San Nicolas

25.9. 1983 sa Panna Mária v modrom, s dieťaťom Ježišom a s ružencom v ruke zjavila Gladys Quiroga de Motta v jej izbe pri modlitbe ruženca.
Gladys bola jednoduchá žena, robotníčka a matka 2 dcér. Nikdy predtým nemala podobnú skúsenosť. Deň predtým videla, ako ruženec zavesený v izbe žiari, čo potvrdili aj susedia. Nasledujúci deň prišlo zjavenie.

Dňa 15.novembra 1983 Panna Mária hovorí: "Som patrónka tejto oblasti, potvrďte moje práva."

Posolstvo pripomenulo, že farnosť sv. Mikuláša mala v minulosti v svätostánku umiestnenú sochu Panny Márie Ružencovej požehnanej pápežom Levom XIII. Po mnohých premiestňovačkách bol svätostánok nakoniec umiestnený vo veži a zabudnutý. O. Perez ho dal teda zreštaurovať. Na otázku či má byť obraz umiestnený v sanktuáriu Panna Mária odpovedala veršom Exodu 25, 8: "Postavia mi svätyňu a budem bývať uprostred nich."

Gladys obdržala viac ako 1800 posolstiev v čase od 13. októbra 19830 do 11.2.1990. V roku 1984 obdržala stigmy, ktoré sa objavovali v čase adventu a veľkého pôstu.

11.2.1989 povedala Gladys: "Včera v Lurdoch, dnes tu. Matka vždy hľadá svoje deti. Modlitba, pôst, pokánie a nadovšetko obrátenie, to je to, čo od niech očakáva. V mnohých dušiach chýba pokoj. Hľadajte pokoj a nájdete Boha."

13.5. 1989 na výročie prvého zjavenia vo Fatime : "Dnes, tak ako vtedyvo Fatime sú tu moje návštevy na zemi, hoci tieto sú častejšie a predĺžené, keďže ľudstvo zažíva chvíle veľkej drámy".

Biskup San Nicolasu, Msgr. Domingo Salvador Castagna akceptuje fenomény (14.11.1990 imprimatur posolstiev) v jeho diecéze, preberá nad nimi vedenie a udržiava ich pri živote. Podporuje pútnikov v návšteve San Nicolas. Procesie sa konajú 25-teho v mesiaci, najdôležitejšia v septembri. V Argentíne sa sformovali tisíce modlitebných skupín.

Posolstvá Panny Márie

Chrám Ružencovej Panny Márie
Chrám Ružencovej Panny Márie
Originál sochy v chráme
Originál sochy v chráme

"Nech je požehnaná chvíľa, kedy si Boh vybral toto mesto , požehnané preto, lebo v ňom môžem mať svoj veľký Dom, ktorý bude domom pokoja a pohody. Miesto, kde uspokojím tisíce detí, ktoré sem prídu hľadať lásku. Venovať sa budem chorým, padlým, všetkým deťom patriacim do veľkej Božej rodiny, pretože mojím poslaním je starať sa o Božie stádo. Sláva Bohu.

Nič nebude môcť pohltiť plameň lásky, ktorý zažal Boh vo vašom meste. Nič nebude môcť Pánovo svetlo zatemniť.

Je to svätostánok, kde Mária, Matka Krista dufa v deti zdedené z Kríža. Je to v svätostánku, kde Mária koná v dušiach , pre dobro duší. Moje milované deti, vidíte ma stále, som pred vami. Kým niektorí žijú vo svojom vlastnom rozklade, ostatní budú žiť v dome Matky Spasiteľa.

Tu je Chrám pre Božie mesto. Tu bude láska Krista a Márie hlboko zakorenená.
Môj Dom bude domovom všetkých, ktorí sa považujú za Božie deti.Nech je požehnaná chvíľa, kedy si Boh vybral toto mesto, požehnané preto, lebo v ňom môžem mať svoj veľký Dom, ktorý bude domom pokoja a pohody. Miesto, kde uspokojím tisíce detí, ktoré sem prídu hľadať lásku.

Venovať sa budem chorým, padlým, všetkým deťom patriacim do veľkej Božej rodiny, pretože mojím poslaním je starať sa o Božie stádo. Sláva Bohu!
Môj Dom bude domovom všetkých, ktorí sa považujú za Božie deti.
Raduj sa, že ťa budem odtiaľto požehnávať.

Dcéra, chrám je Božou ochranou pre dušu, ktorá žije na zemi a ašpiruje na nebo.

Vaše mesto je Mestom Márie a vždy bude miestom stretnutia s Ježišom a Jeho Matkou. Nedovoľ nikomu miešať sa do mojich krokov. Ktokoľvek chce nasledovať Pána, musí nasledovať mňa.

Moja dcéra, už som ti raz povedala, že odtiaľto znovu vytryskne viera v Ježiša a Máriu. Z tohto miesta pozvem svet hľadať život dávajúci prameň, prameň pokoja a milostí.

Chcem svoje deti uzdraviť z choroby materializmu, ktorou mnohé trpia, chcem im pomôcť objaviť Krista, milovať Krista a povedať im, že Kristus zvíťazí nad všetkým.

Na všetkých miestach sveta, kde boli odovzdané moje posolstvá sa zdá, ako keby boli dávané na citorínoch.Odpoveď nebola taká, akú Boh očakával.
Démon koná zúrivo, nebuď udivená. Útočí bez zľutovania na všetko čoho sa môže dotknúť. Modlite sa, moje deti, modlitba posiluje. Ježiš vás volá k modlitbe.

Knieža temných síl rozlieva svoj jed celou svojou silou, pretože vidí, že jeho temná vláda sa uzatvára. Môže stratiť len málo, jeho koniec je blízko.
Oh moje úbohé deti, len málo z vás je ponorených v Kristovi , a mnohí ste vysoko skorodovaní hriechom.

Je to v podstate tento čas. Vzácny čas, ktorý nesmie byť premrhaný , ale braný ako výhoda. Spasiteľ ponúka svetu cestu, ako čeliť smrti, ktorou je satan. Ponúka to, čo ponúkal z Kríža - svoju Matku, sprostredkovateľku všetkých milostí.

Moje deti, moje Srdce chce, aby vaša duša existovala navždy. Vždy, keď je Ježiš urážaný, cítim, že moje srdce je opakovane zasiahnuté úderom.

Nepriateľ sa mi stavia na odpor veľmi bezcitne, otvorene pokúša moje deti. Je to boj medzi svetlom a tmou. Je to neustále prenasledovanie mojej drahej Cirkvi.

Vy všetci ste súčasťou mystického tela, ktorým je Cirkev a ktorého je Kristus hlavou. Na zemi je za toto telo zodpovedný vikár môjho Syna a z tohto dôvodu musíte nasledovať pápeža, jeho učenie, ktoré je skutočne učením Krista. Vôľa môjho Syna tak bude vykonaná.

Modli sa za svätú Cirkev. Moje srdce je zranené, pretože je často terčom útokov, deň za dňom sa jej svetlo zahaľuje. Ako Matka Cirkvi trpím najvyčerpávajúcejšou bolesťou. Moje utrpenie je zjednotené s pápežovým, pretože jeho bolesť je mojou bolesťou.

Najjasnejšie svetlo Kristovo bude oživené, tak ako po Kalvárii a ukrižovaní prišlo vzkriesenie, tiež Cirkev sa opäť oživí silou lásky.

Pán vám odhaľuje prostredníctvom posolstiev a svätého Písma to, čo očakáva od ľudí. Nezatvárajte pred Ním dvere. Prijmite Ho, tak ako on prijal nás.

Dajte na známosť to, čo vám dávam. Ateizmus prúdi pomedzi národy, absencia Boha je všade. Preto Slovo Božie musí byť načúvané a nie ním byť pohŕdané. Jeho Slovo urobí mnoho, ak je srdce otvorené.

Sledujte vychádzajúce slnko a uvidíte rodiť sa nový deň , ktorý vám prinesie nádej, vieru , že každý deň rastie túžba byť pravým Božím dieťaťom. Nedovoľte Bohu, aby od vás odvrátil svoju tvár, dôverujte Mu.

Nie je možné byť živým bez každodennej modlitby Otčenáša. Vidíš túto korunu, pretože to je to, čo chcem aby si robila, pravú korunu ružencov. Modlitba, moja dcéra, modlitba! Koľko úst zostáva zatvorených bez toho, aby vôbec poznali modlitbu, ktorá ich približuje k Pánovi.

Svätý ruženec je zbraň, ktorej sa nepriateľ bojí najviac. Je to tiež útočisko všetkých, čo hľadajú útechu, a sú to tiež dvere, ktoré otvárajú moje Srdce. Sláva Bohu za svetlo, ktoré dáva svetu.

Moja dcéra, v tomto čase je modlitba extrémne nutná. Ruženec bude Pánom v týchto dňoch vypočutý tak, ako keby išlo o môj hlas.

Modlitba je moja žiadosť a je namierená k celému ľudstvu. Modlitba musí vzísť z ochotného srdca, musí byť tiež častá a robená s láskou. Nikdy nesmie byť nechávaná bokom, pretože Matka chce, aby jej deti prišli k Bohu, čím je nepriateľ porazený.

Eucharistický Ježiš je živý a je skutočným telom. Adorujte Ho a milujte Ho.
Moje deti, je to Eucharistia, kde môžete cítiť, ako sa vám On sám dáva. Je to Eucharistia, v ktorej sa vracia do tela a krvi, a je to z Eucharistie , z ktorej chce zachrániť duše pripravené prijať Ho.

Dnes tak ako nikdy musia byť rozširované moje posolstvá. Dnes tak ako nikdy musí svet poznať moje slová, moje naliehavé volanie k obráteniu, môj príkaz k zasväteniu sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježiša a Márie. Pán stále čaká na duše. Sláva Bohu.

Moje deti musia vedieť, že ich volám k zasväteniu sa, pretože ak sú zasvätené môjmu srdcu, patria Matke a Synovi.

Hovorím svojim deťom: Ste pre mňa ako novorodenci, ktorí potrebujú lásku svojej matky, jej teplo a potravu od nej. Povediem vás a pomôžem vám vyrásť v Božej Láske, len vás žiadam, aby ste sa nechali viesť. Sláva Bohu.

Nezastav sa, dňom aj nocou sa musíš modliť. Trvaj na tom bez ustania. Moje posolstvá musia byť čítané pomaly, len tak môžu byť uchopené tak, ako si to želám.

V týchto časoch, v ktorých možno vidieť všetko kontaminované satanovým jedom, Boh sa stáva zjavný pre spásu duší.

Tieto slová môžu byť zoslabené ak sa nerozšíria, musia byť oznámené celej Zemi.

Hovorím ku svojím deťom a žiadam od nich pokoru. Žiadam pokoru, pretože len v pokore budete potešením pre Boží pohľad. Žiadam pokoru, pretože Boh chce pokorných a odmieta veľkolepých. Nasledujte Ježišov príklad, sláva je Jeho.
Drahá dcára pre mnohých som sa vytratila z Kríža na ktorom Kristus dal svoj život , kde začalo rásť moje materstvo a kde sa moja láska matky rozšírila na všetkých ľudí podľa vôle môjho Syna.

Dnes s väčšou silou posilňujem neistých , vracajúc čisté do nečistého, správne do nesprávneho.

Mnoho detí to pozná a uctieva Matku. Oveľa viac je tých, ktorí ju nepoznajú. Dnes je čas načúvať jej a spoznať ju, pretože kto ňou opovrhuje, opovrhuje Kristom a zraňuje sám seba. Nikto nemá pochybnosti , láska nemá smolu. Ten kto miluje Krista, miluje Jeho Matku. Nech je zvelebený Pán.

Som kotva a kotvím tu. Som úschovňa a chcem vziať svoje deti k Pánu.
Svet dnes visí na nitke. Ak sa niť pretrhne , mnohí spásu nenájdu. Preto vás volám. Ponáhľajte sa , čas beží a nebude miesto pre oneskorencov. Pán chce, aby sa všetci tešili Jeho Kráľovstvu. Tým, čo sú vzdialení hovorím: pristúpte, Ježiš je na dosah.

Príchod Pána je iminentný a ako hovorí Písmo , nikto nevie deň ani hodinu, ale príchod nastane. A s určitosťou , v tejto hodine, musí byť duša kresťana pripravená. Aj kamene o Ňom vedia. Toto je spôsob, dcéra moja, akým Matka chce dať na známosť slová svojho Syna.

Dnes je svet zmätený, veľšmi zmätený. Diabol sa javí ako jediné riešenie. Ľudstvo je vedené satanom do najhlbšej priepasti , do úplného zatratenia duše. Šťastní tí, čo chcú uvidieť čistotu vo svojich srdciach. Šťastní tí, čo sa zastavia a rozjímajú. Šťastní tí, čo sú vedení Matkou. Sláva Večnému.

V týchto časoch je taký veľký zmätok a tak málo svetla v dušiach. Moje najčistejšie svetlo bude jediným, ktoré vás povedie stredom tejto veľkej temnoty. Pomôžem vám prekonať neistotu. Tak vám Matka umožní stretnutie so Synom. Nato je potrebné stať sa maličkým a odovzdať mi srdce. 

Amen. 

Z posolstiev Pána Ježiša Krista

Každoročná púť v San Nicolase
Každoročná púť v San Nicolase

Slávne dní vás čakajú. Radujte sa vo Mne, moje milované deti.
Stvorenstvo musí prísť ku Mne, pretože len so mnou budú duše žiť večne.

Je to moja Matka, ktorá zariadi, aby nekonalo bezcieľne a ktorá zapríčiní to, že prídu priamo ku Mne.

Dnes varujem svet, ktorý to nechce brať na vedomie: duše sú v nebezpečenstve, mnohí budú zatratení , spása zastihne len málo z nich ak nebudem prijatý ako Spasiteľ. len Moja Matka musí byť prijatá. Mojej Matke a všetkým Jej posolstvám musí byť načúvané. Človek musí spoznať bohatstvo, ktoré ona prináša kresťanom. Deti hriechu budú v ňom naďalej rásť ak sa zvýši ich nedôvera.

Chcem obnovu ducha, uvoľnenie z okov smrti a priľnutie k životu. Srdce mojej Matky je vyvolené tak, že čo ja požadujem sa stane realitou. Duše ma nájdu cez Jej Nepoškvrnené srdce.

Predtým svet zachránila Noemová archa. Dnes je to Archa mojej Matky. Jej prostriedkami budú duše spasené, pretože Ona ich prináša rovno mne. Ktokoľvek odmieta moju Matku, odmieta Mňa.

Mnohí dnes ignorujú Božie milosti.

Musíte vykročiť a evanjelizovať. Nestarajte sa o to kde. Kdekoľvek ste, evanjelizujte svojich bratov, ktorí nevedia o Božom slove nič. Nezabudnite. Evanjelizujte."