Pokyny pre vodičov motorových vozidiel


Prosíme pútnikov a návštevníkov pútnického miesta, ktorí prichádzajú motorovými vozidlami na horu Živčáková, aby rešpektovali dopravné značenie, ktoré bolo umiestnené popri ceste a parkoviskách kvôli zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti premávky. Každé parkovisko má pri výjazde svoj semafor, ktorý je nutné bezpodmienečne rešpektovať - číselník poskytuje len orientačnú hodnotu a nie je smerodajný. Pri výjazde na červenú reálne hrozí dopravná kolízia vzhľadom na to, že v opačnom smere majú vozidlá zelenú a vodiči predpokladajú, že opačný smer je uzavretý. Pri nedodržaní predpisov nezodpovednými vodičmi dochádza najmä v zúžených miestach k nebezpečným situáciám, ktoré sa nie vždy môžu skončiť šťastne.

Najmä my kresťania máme dodržiavať dopravné predpisy. Buďme ohľaduplní a trpezliví, aby sme pri odchode so svätej omše neboli príčinou pohoršenia pre ostatných. Svojou nezodpovednosťou môžeme ohroziť zdravie, alebo dokonca život našich blížnych. Dodržiavanie dopravných predpisov je zahrnuté do piateho Božieho prikázania - nezabiješ.

Buďme ohľaduplní k iným vodičom aj na parkovisku. Zaparkujme tak, aby sa na vyhradené parkovacie plochy vmestilo čo najviac vozidiel, teda šikmo, alebo kolmo k okraju parkoviska a nie rovnobežne s jeho okrajom. Ďakujem za pochopenie.