Ježiš Kristus

ČO HOVORIL O KONCI ČASOV JEŽIŠ KRISTUS


Evanjelium podľa Marka / Mk 13

Keď vychádzal z chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: "Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby!"
Ježiš mu vravel: "Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené."
Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, pýtali sa ho Peter, Jakub, Ján a Ondrej:
"Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa toto všetko začne plniť."
Ježiš im začal hovoriť: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.
Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: "To som ja." A mnohých zvedú.
Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To musí prísť, ale ešte nebude koniec.
Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad. To bude začiatok útrap.
Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo.
Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom.
Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý.
Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam, kde nemá byť - kto číta, nech pochopí -, vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr;
kto bude na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo stadiaľ,
a kto bude na poli, nech sa nevracia nazad zobrať si oblek. Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať!
Modlite sa, aby to neprišlo v zime, lebo tie dni budú takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz a už ani nebude.
A keby Pán tie dni neskrátil, nezachránil by sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni.
Keby vám vtedy niekto povedal: "Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je," neverte.
Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.
Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal vopred.
V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.
Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.
On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.
Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto.
Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi.
Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.
Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas.
Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.
Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno.
Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane!
A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!"


Evanjelium podľa Matúša / Mt 24

Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 
On im však povedal: "Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené."
Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?"
Ježiš im odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú.
Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch.
Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec.
Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie.
Ale to všetko bude len začiatok útrap.
Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 

Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť.
Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.
A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.
Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí:
vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 
kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,
a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť.
Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať!
Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu,
lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude.
A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.
Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte.
Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké zname
nia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.
Hľa, hovorím vám to vopred.
Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte.
Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka.
Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.
Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.
Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.
On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.
Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto.
Tak aj vy; až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi.
Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.
Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka.
Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába,

a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka.
Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá.
Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.
Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm?
Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť.
Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.
Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: »Môj pán voľajako nejde«
a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami,
pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá,
oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.


Evanjelium podľa Lukáša / Lk 16

Keď sa rozhliadol videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. 
Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince,
a povedal: "Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní.
Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie."
Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal:
"Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené."
Oni sa ho opýtali: "Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?"
On odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: »To som ja« a: »Ten čas je už blízko.« Nechoďte za nimi!
A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď."
Potom im povedal: "Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.
Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.
Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.
To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.
Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť,
lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.
Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.
Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí.
Ak vytrváte, zachováte si život.
Keď uvidíte, že vojsko obkľučuje Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie.
Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú,
lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané.
Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu.
Budú padať ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov.
Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia.
Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.
Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.
Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie."
A povedal im podobenstvo: "Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy!
Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto.
Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.
Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. 
Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme.
Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka."
Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na hore, ktorá sa volá Olivová.
A všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu do chrámu počúvať ho.