AKITA (JAPONSKO)

Akita
Akita

Akita je hlavným mestom jednej zo 47 prefektúr Japonska - Akita-ken. Nachádza sa na východnom pobreží ostrova Honšú, v regióne Tóhoku, na severe krajiny. 

ZJAVENIE V AKITE

Socha Panny Márie z Akity
Socha Panny Márie z Akity
Plačúca socha
Plačúca socha

V 60. rokoch jeden nemecký kňaz daroval obrázok Matky všetkých národov z Amsterdamu, s japonskou verziou modlitby, malému kláštoru sestier služobníc Eucharistie v japonskej Akite. Vďaka tejto modlitbe sa novicmajsterka uzdravila z ťažkej choroby. Z vďačnosti za toto uzdravenie predstavená kláštora požiadala budhistického sochára, aby podľa obrázku zhotovil drevenú sochu Matky všetkých národov. Táto socha sa potom stala súčasťou mimoriadnych udalostí. Krvácala z rany, ktorá sa otvorila na jej pravej ruke, predniesla tri závažné posolstvá a dlhú dobu ronila slzy.
Nadprirodzený charakter týchto udalostí cirkev oficiálne uznala ešte skôr, ako biskup Punt uznal autentickosť zjavení v Amsterdame. Protagonistkou zjavení v Akite bola sestra Agnes Katsujo Sasagawa z radu služobníc Eucharistie. Narodila sa v roku 1931 a vo veku 25 rokov konvertovala na katolícku vieru. Mimoriadne javy začala prežívať v roku 1969. Napriek tomu, že sestra Agnes bola úplne hluchá, 12. júna 1973 počula zreteľný hlas. Uvidela jasné svetlo, ktoré vychádzalo zo svätostánku. Tento jav sa opakoval v priebehu niekoľkých dní. Potom sa jej 28. júna na ľavej ruke vytvorila rana v tvare kríža, ktorá bola veľmi bolestivá a silno krvácala.

PRVÉ ZJAVENIE

Agnes Katsujo Sasagawa so sestrami z radu služobníc Eucharistie
Agnes Katsujo Sasagawa so sestrami z radu služobníc Eucharistie
Agnes Katsujo Sasagawa
Agnes Katsujo Sasagawa

Bol prvý piatok 6. júla 1973. Ráno o tretej hodine sa jej zjavil anjel a povedal: "Neboj sa. Som ten, ktorý stojí po tvojom boku, aby ťa chránil. Poď a nasleduj ma. Nemodli sa len za svoje hriechy, ale za odčinenie hriechov celého sveta. Svet veľmi zraňuje Najsvätejšie Srdce Ježišovo svojou nevďačnosťou a svojimi zločinmi. Rana na ruke Najsvätejšej Panny je oveľa hlbšia ako tvoja. Poďme do kaplnky!" Keď vstúpili do kaplnky, anjel zmizol. Sestra pokľakla pred bohostánkom v hlbokej adorácii. Potom sa priblížila k soche Panny Márie. Ihneď počula hlas, ktorý vychádzal zo sochy. Napriek tomu, že bola hluchá, počula toto posolstvo Panny Márie:
"Dcéra moja, moja novicka, dobre si ma poslúchla, keď si všetko opustila a nasledovala ma. Je pre teba bolestná choroba tvojho sluchu? Tvoj sluch sa uzdraví, buď si tým istá. Bolí ťa rana na tvojej ruke? Modli sa za odpustenie hriechov všetkých ľudí. Každá osoba v tejto komunite je moja nenahraditeľná dcéra. Modlíte sa dobre modlitbu služobníc Eucharistie? Pomodlime sa ju spolu: ,Najsvätejšie Srdce Ježišovo, skutočne prítomné vo svätej Eucharistii, zasväcujem ti svoje telo a svoju dušu, aby som bola úplne spojená s tvojím Srdcom, ktoré sa obetuje každý okamih na všetkých oltároch sveta, aby vzdávalo chválu Otcovi a vzývalo príchod jeho kráľovstva. Prosím ťa, prijmi moju pokornú obetu. Použi ma tak, ako ty chceš, na slávu Otca a na spásu duší. Najsvätejšia Matka Božia, nedovoľ, aby som bola odlúčená od tvojho božského Syna. Prosím ťa, bráň ma a chráň, ako svoju zvláštnu dcéru. Amen., Po modlitbe počula hlas: "Modli sa za pápeža, biskupov a kňazov. Od okamihu krstu si sa za nich vždy s vierou modlila. Pokračuj v tejto modlitbe veľmi intenzívne! Povedz svojmu predstavenému všetko, čo sa dnes stalo a poslúchni ho vo všetkom, čo ti povie. Bude ťa žiadať, aby si sa modlila s veľkou horlivosťou."

DRUHÉ ZJAVENIE

Katolícky chrám v Akite
Katolícky chrám v Akite
Interiér kostola
Interiér kostola

Prvý piatok 3. augusta 1973: výzva k modlitbe, pokániu a obetám na uzmierenie Otca. "Dcéra moja, moja novicka, miluješ Pána? Ak ho miluješ, počúvaj, čo ti poviem. Je to veľmi dôležité. Oznámiš to svojmu predstavenému. Veľa ľudí na tomto svete spôsobuje Pánovi bolesť. Túžim po dušiach, ktoré by Ho tešili a uzmierovali Otcov hnev. Túžim, dcéra moja, po dušiach, ktoré majú odčiňovať svojím utrpením, svojou chudobou, hriechy nevďačných. Aby svet mohol spoznať Boží hnev, nebeský Otec chystá veľký trest na celé ľudstvo. Spolu so svojím Synom som veľakrát zasahovala, aby som utíšila Otcov hnev. Zabránila som zoslaniu trestu tým, že som Mu ponúkla utrpenie Syna na kríži, Jeho Najdrahšiu Krv a duše, ktoré vytvárajú reťaz duší - obetou. Modlitby, pokánia a odvážne obety môžu zmierniť Otcov hnev. Túžim po tom, aby tak robila aj vaša komunita..., aby milovala chudobu, aby sa obetovala a modlila na odčinenie nevďačností a urážok mnohých ľudí. Modlite sa modlitby služobníc Eucharistie s vedomím ich významu. Uvádzajte ich do praxe. Obetujte na uzmierenie za hriechy všetko to, čo Boh zošle. Snaž sa, aby sa všetky usilovali podľa svojich možností úplne obetovať Pánovi. Potrebná je modlitba aj v sekulárnom inštitúte. Duše, ktoré sa chcú modliť, nech sa spoja. Nie je dôležitá forma, ale buďte verní a horliví v modlitbe, aby ste tešili Majstra." Po chvíli ticha: "Je pravda to, čo si myslíš vo svojom srdci? Si úprimne rozhodnutá stať sa pošliapaným kameňom? Novicka moja, ty, ktorá túžiš patriť bezvýhradne Pánovi a stať sa hodnou nevestou svojho Ženícha, urob svoje sľuby s vedomím, že musíš byť pribitá na kríž tromi klincami: Tieto tri klince sú chudoba, čistota a poslušnosť. Z nich je najdôležitejšia poslušnosť. Nechaj sa viesť v úplnej odovzdanosti svojím predstaveným. On bude vedieť, ako ťa pochopiť a ako ťa viesť."

TRETIE ZJAVENIE

Tretie zjavenie sa udialo 13. októbra 1973 na výročie zjavenia vo Fatime.
"Moja drahá dcéra, dobre počúvaj, čo ti chcem povedať. Budeš o tom informovať svojho predstaveného." Po chvíli mlčania Madona pokračovala: "Ako som ti povedala, ľudia nerobia pokánie a nechcú sa polepšiť. Otec udrie na celé ľudstvo strašným trestom. Bude to väčší trest ako potopa, taký, akého nikdy nebolo. Z neba spadne oheň a zničí väčšinu ľudstva, dobrých rovnako ako zlých, neušetrí ani kňazov, ani veriacich. Tí, ktorí prežijú, budú takí skľúčení, že budú závidieť mŕtvym. Jediná zbraň, ktorá vám zostáva, je ruženec a Znamenie, ktoré vám zanechal môj Syn. Denne sa modlite ruženec. Modlite sa ruženec za pápeža, za biskupov, za kňazov. Diablovo dielo prenikne aj do cirkvi takým spôsobom, že sa kardináli postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom. Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú predmetom pohŕdania a iní kňazi im budú klásť prekážky. Budú pustošené chrámy a oltáre. Cirkev sa naplní tými, ktorí robia kompromisy a diabol zvedie mnoho kňazov a Bohu zasvätených duší, aby Pána opustili. Démon bude neúprosný, zvlášť voči dušiam zasväteným Bohu. Pomyslenie na stratu toľkých duší je pre mňa príčinou veľkého smútku. Ak sa hriechy ešte rozmnožia čo do počtu aj závažnosti, nebude pre nich odpustenia. Smelo to povedz svojmu predstavenému. On bude vedieť povzbudiť každú z vás, aby ste sa modlili a plnili svoju zmiernu úlohu. Vašu komunitu riadi biskup Ito." Potom dodala: "Chceš sa na niečo opýtať? Dnes je to naposledy, čo hovorím živým hlasom. Od tejto chvíle poslúchaj toho, kto je tvojím predstaveným. Modli sa veľa ružencov. Len ja vás môžem zachrániť z nešťastí, ktoré sa blížia. Tí, ktorí mi budú dôverovať, budú zachránení."
13. októbra 1974, keď sa sestra Agnes modlila pred Najsvätejšou Sviatosťou, bola náhle uzdravená zo svojej hluchoty. Sama telefonovala biskupovi Itovi a hovorila s ním ako počujúca. Deň nato potvrdil lekár, že má normálny sluch. Po šiestich mesiacoch však znovu ohluchla. Boh od nej žiadal, aby priniesla túto obeť. V roku 1982, na sviatok Zoslania Ducha Svätého, bola definitívne uzdravená zo svojej hluchoty.
Od 4. januára 1975 začala socha Panny Márie plakať. Až do 15. septembra 1981 sa to opakovalo 101 krát. Monsignor Ito bol svedkom tohto javu. V deň, keď socha začala prelievať slzy, zjavil sa sestre Agnes anjel a povedal jej: "Nediv sa, že Madona plače. Každá jedna duša, ktorá sa obráti, je drahá jej srdcu. Prejavuje svoju bolesť, aby oživila vašu vieru, ktorá je tak veľmi naklonená k vlažnosti. Teraz, keď ste videli jej drahocenné slzy, na jej útechu šírte jej úctu pre jej slávu a pre slávu jej Syna." Panna Mária si žiada zmierne duše. Duše, ktoré sa modlia a odčiňujú hriechy proti jej Synovi. Naša Panna zdôrazňovala dôležitosť ruženca a ochotu prijať od Boha čokoľvek (každodenné bolesti) a obetovať ich na odčinenie mnohých hriechov páchaných vo svete v tejto dobe. Naša Pani zvlášť prosila o modlitbu za biskupov, kňazov a rehoľníkov a o modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou.

CIRKEVNÉ UZNANIE

Biskup John Shojiro Ito z Niigata vyhlásil 22. apríla 1984 zjavenie v Akite za autentické a nadprirodzené a povolil v celej diecéze uctievať Pannu Máriu z Akity. V júni 1988 prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Jozef Ratzinger potvrdil rozhodnutie biskupa o autentickosti zjavenia. Zároveň vyhlásil: Posolstvo z Akity je posolstvo z Fatimy.